Upravljanje družbe

Elektro Gorenjska, d. d., ima dvotirni sistem upravljanja družbe z upravo in nadzornim svetom.

Uprava

Na svoji 9. redni seji je nadzorni svet Elektra Gorenjska za predsednika uprave imenoval dr. Ivana Šmona, MBA, za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 15. 06. 2018 do 14. 06. 2022.

Nadzorni svet

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Nadzorni svet sestavlja šest članov, dva med njimi sta predstavnika zaposlenih. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno voljeni. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, v nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člana, ki sta predstavnika delavcev, pa imenuje svet delavcev družbe.

Sestava nadzornega sveta: 

   

Člani nadzornega sveta:

 

 

 

 

RUDOLF OGRINC, predsednik
GABRIJEL ŠKOF, namestnik
GREGOR TOMŠE
VID MEGLIČ
BORUT JEREB (predstavnik delavcev)
IZTOK ŠTULAR (predstavnik delavcev)

 

Akti družbe

Podjetniška kolektivna pogodba 

Etični kodeks Skupine Elektro Gorenjska