Priključna zmogljivost distribucijskega omrežja

Zaradi vedno večjega števila vlog za priključitev in dostop na distribucijsko omrežje, predvsem za male sončne elektrarne, Elektro Gorenjska ugotavlja potrebo po poenostavitvi procesa vključevanja novih energetsko intenzivnih uporabniških in proizvodnih naprav v distribucijsko omrežje. V ta namen je naše podjetje pristopilo k izdelavi in implementaciji orodja, ki postopek izračuna maksimalne priključne zmogljivosti v omrežju (ang. hosting capacity) avtomatizira in s tem razbremeni sodelavce v operativi za soglasja in operativi za razvoj omrežja. Namen projekta je vzpostaviti celovit sistem za namene določanja maksimalne priključne zmogljivosti na vseh merilnih mestih v Elektru Gorenjska in vpogled v podatke omogočiti tudi vsem našim obstoječim uporabnikom omrežja.

Glavna prednost uporabe opisanega orodja je poenostavljen proces izvedbe tehničnih izračunov, ki so potrebni pri obdelavi vlog za umeščanje novih proizvodnih naprav (PN) in drugih elementov v distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska.

Druge koristi projekta so še:

  • boljša izkoriščenost obstoječe elektroenergetske infrastrukture,
  • razbremenitev sodelavcev za izvedbo drugih aktivnosti in opravil,
  • večja spoznavnost omrežja in zmožnost boljšega planiranja investicij,
  • hitrejša izdaja soglasij za priključitev novih naprav,
  • boljša interakcija s strankami, oziroma uporabniki omrežja,
  • možnost uporabe podatkov v drugih tehničnih analizah omrežja.

Cilj projekta je tudi raziskati, demonstrirati in implementirati naprednejše metode izračuna priključne zmogljivosti v primerjavi z metodo podano v sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE). Tako se v projektu razvija metodologija, ki bo izračun priključne zmogljivosti temeljila na uporabi merilnih podatkov iz pametnih števcev. Cilj projekta je tako na podlagi dveh različnih metodologij določiti najbolj optimalno delovanje distribucijskega omrežja v primeru vključitve novega elementa.