Sončne elektrarne, postavljene s pomočjo nepovratnih sredstev

Ministrstvo za infrastrukturo je 30. aprila 2021 objavilo Javni razpis sofinanciranja operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, krajše JR SE OVE 2021. Javni razpis je namenjen investitorjem (večjih) sončnih elektrarn, kamor se s svojimi projekti uvrščajo tudi Gorenjske elektrarne.

Predmet omenjenega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kamor sodijo tudi samooskrbne sončne elektrarne in hranilniki energije. Dva izmed pomembnejših pogojev za sodelovanje na JR SE OVE 2021 sta višina investicije sončne elektrarne (lahko pa tudi več sončnih elektrarn) nad 100.000 EUR in moč sončne elektrarne, ki ne sme presegati 10 MW.

Javni razpis za sofinanciranje projektov financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. JR SE OVE 2021 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v obdobju 2021 do 2023, znaša 37.362.930,69 EUR. Sredstva za finančne spodbude, ki jih v celoti prispeva Kohezijski sklad, so v letu 2021 znašala 261.020,76 EUR, za leto 2022 so predvidena v višini 16.700.000 EUR, za leto 2023 pa v višini kar 20.363.807,32 EUR. Več informacij o raznovrstnih evropskih skladih se nahaja na EU Skladi (eu-skladi.si).

Ministrstvo za infrastrukturo je ob pravilno izpolnjeni vlogi ter ob upoštevanju drugih kriterijev (nazivna moč proizvodne naprave, stroškovna učinkovitost proizvodne naprave ter možnost on-line spremljanja proizvodnje električne energije) pripravljeno investitorju povrniti do 20 % upravičenih stroškov investicije, kamor sodi predvsem elektro oprema (fotonapetostni paneli, razsmerniki, optimizatorji) ter podporna konstrukcija. Prijavitelj lahko kot upravičene stroške uveljavlja tudi nakup hranilnikov energije in stroške strokovnega nadzora izgradnje sončne elektrarne.

Z nepovratnimi spodbudami želi Ministrstvo za infrastrukturo spodbuditi investitorje k vlaganju v (večje) sončne elektrarne. Posledično se bo povečal delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar bo vplivalo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2.

Investitorji bodo lahko projekte postavitve sončnih elektrarn prijavili na predvidoma sedem razpisnih rokih, ki se bodo zvrstili od junija 2021 do januarja 2023. Projekti, ki jim bodo dodeljena nepovratna sredstva, morajo biti zaključeni do 31. oktobra 2023.

  

Priloga