Družbena odgovornost

Z elektriko povezujemo Gorenjsko, z dejanji povezujemo ljudi.

V Skupini Elektro Gorenjska aktivno ozaveščamo in svetujemo o učinkoviti rabi energije ter varovanju okolja, podpiramo lokalne skupnosti, pomagamo športnim društvom, izobraževalnim ustanovam in projektom, skrbimo za zaposlene in upokojene sodelavce.

Sponzorstva in donacije

Skupina Elektro Gorenjska podpira delovanje neprofitnih organizacij, društev, zavodov in klubov na področju športa, kulture in izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti. V projektih prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi ali z drugimi viri prispevamo k širšemu napredku družbe.

Sponzorske projekte izbiramo na podlagi pravilnika, ki opredeljuje merila kakovosti in družbene relevantnosti. Upoštevamo kratkoročne in dolgoročne učinke za družbe v Skupini Elektro Gorenjska, lokalno skupnost in okolje, v katerem poslujemo.

Upoštevamo tudi priporočila večinskega lastnika oz. upravljavca naložbe in veljavno zakonodajo.

Pravilnik za dodeljevanje sponzorskih sredstev

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je sestavni del poslovnih procesov družb v Skupini Elektro Gorenjska ter ena naših ključnih strateških usmeritev.

Načela trajnostnega razvoja v največji možni meri vpeljujemo v naše poslovanje, izdelke in storitve. Z mislijo na končnega uporabnika stremimo k celovitim in trajnostnim energetskim rešitvah, ki bodo pripomogle k hitrejšemu prehodu v nizkoogljično družbo.

Načela trajnostnega poročanja (GRI)
Dobre prakse

 

Vplivi na okolje

Hrup, elektromagnetno sevanje (EMS) elektroenergetskih naprav ter svetlobno onesnaževanje

Pri projektiranju in postavitvi novih elektroenergetskih objektov družba upošteva zakonodajo, ki obravnava škodljive vplive na okolje, kot so elektromagnetno sevanje (EMS) elektroenergetskih naprav, hrup elektroenergetskih naprav in svetlobno onesnaževanje.

Elektromagnetno sevanje

Skupina Elektro Gorenjska skladno z vsemi postopki izgradnje in obratovanja posameznih razdelilno-transformatorskih postaj (RTP) izvaja periodične meritve elektromagnetnega sevanja (EMS). Na ta način preverjamo vrednosti sevanja in posledično morebitne škodljive vplive na okolje.

Dosedanje meritve so pokazale, da se izven varovanih območij elektroenergetskih naprav nikjer ne pojavljajo prekomerne vrednosti EMS, zato dodatni ukrepi varstva pred sevanjem niso potrebni.

[Več o elektromagnetnem sevanju]

[Več o napravah za distribucijo električne energije]

Hrup

Hrup, ki ga povzročajo transformatorji v transformatorskih postajah (SN/NN), ne presega dovoljenih mej iz obstoječih predpisov. Pri razdelilnih transformatorskih postajah (VN/SN) skladno z zakonodajo izvajamo monitoring hrupa vsakih pet let na lokacijah, kjer je to potrebno.

[Več o hrupu]

Svetlobna onesnaženost

Skladno z zakonodajo izvajamo tudi meritve osvetljenosti in projekte svetlobnega onesnaževanja razsvetljave za stikališča RTP in dvorišča poslovnih objektov.

V letu 2011 so bili izvedeni projekti svetlobnega onesnaževanja za vse objekte RTP 110/20 kV.