Lokalni energetski koncepti

Lokalni energetski koncept (LEK) predstavlja celovit dolgoročni koncept razvoja občine kot lokalne skupnosti na področju energetske oskrbe. Poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Izdelava LEK za občino je zakonsko opredeljena z Energetskim zakonom.

Elektro Gorenjska kot upravljavec elektrodistribucijskega omrežja aktivno sodeluje s posameznimi gorenjskimi občinami pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov (LEK). Pripravljamo podatke o stanju elektrodistribucijskega omrežja, rabi električne energije ter proizvodnji električne energije iz razpršenih virov.
 

Potrebujete pomoč pri energetskem načrtovanju?

Vloga za izdajo podatkov za lokalni energetski koncept

Izpolnjeno vlogo posredujte na

  • Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, Služba za razvoj, investicije in vzdrževanje ali
  • elektronski naslov info@elektro-gorenjska.si.