Energetsko pogodbeništvo

V Sloveniji se pogodbeništvo opredeljuje kot pogodbeno znižanje stroškov za energijo, ki pa ni samo način financiranja, ampak je pogodbeni model, ki poleg načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj pa tudi motiviranje porabnikov energije. Osnova pogodbeništva je bolj ali manj obsežna pogodba, ki je za dogovorjeni čas sklenjena med lastnikom infrastrukture ali naprav, ki koristijo energijo, in podjetjem za energetske storitve oz. izvajalcem.

Energetsko pogodbeništvo (evropski izraz Energy Performance Contracting oz. EPC) je pogodbeno razmerje med lastnikom objekta ali naprave in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, v skladu s katerim je plačilo za investicijo pogojeno s pogodbeno dogovorjenim nivojem izboljšave energetske učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih karakteristik, kot so finančni prihranki.

V okviru energetskega pogodbeništva se, glede na izkušnje, pogodbe sklepajo za čas od 5 do 15 let. Pogodbena doba je odvisna od višine investicije in predvidenih finančnih prihrankov. Energetsko pogodbeništvo omogoča lastnikom in upravljalcem objektov ali naprav nadgradnjo starih in neučinkovitih sistemov, medtem ko pridobivajo za to potreben kapital neposredno iz energetskih prihrankov. Energetsko pogodbeništvo tako zagotovi velike prihranke energije in poplačilo naložb v energetsko učinkovitost neposredno prek prihranjenih stroškov za energijo.

Ključne prednosti energetskega pogodbeništva so nižja poraba energije s pomočjo zajamčenih prihrankov ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in z uvedbo obnovljivih virov energije (OVE), prenos nalog in tveganj na strokovnjaka, povečanje vrednosti stavb in naprav, izboljšanje bivalnega okolja, nižji stroški vzdrževanja ter izpolnitev okoljevarstvenih in podnebnih ciljev.

Gorenjske elektrarne so uspešno izvedle že več takšnih projektov, med drugim večkratno menjavo razsvetljave v Merkurjevih trgovskih centrih ter menjavo kompresorjev na komprimiran zrak v podjetju Plutal, d. o. o. Za večino projektov je družba pridobila tudi nepovratna sredstva.