Pogosta vprašanja in odgovori

V primeru težav smo vam na voljo na brezplačni številki 080 30 19, za klice iz tujine na +386 4 20 83 333. V primeru prezasedenosti klicnega centra vas pokličemo nazaj. Za dodatne informacije smo vam na voljo: 

 

IZBIRA PODROČJE    

1

Števci elektrike

+386 (0)4 20 83 145

Informacije v zvezi s števčnimi meritvami (odbiranje, delovanje in zamenjava merilnih naprav ter prijava okvar)

Informacije o spremembah na merilnem mestu in obračunu omrežnine uporabniki lahko prejmete od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure.

2

Izpadi elektrike

+386 (0)4 20 83 148

Informacije o prekinitvah distribucije električne energije in prijava okvar na omrežju

Informacije, ki so povezane z izpadi elektrike, boste uporabniki prejeli 24 ur dnevno, vsak dan v tednu.

3

Priključevanje objektov

+386 (0)4 20 83 146

Informacije v zvezi s priključevanjem objektov (izdaja projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam in soglasja za priključitev, sklenitev pogodbe o priključitvi, postopek priključitve na omrežje)

Informacije o priključevanju objektov uporabniki lahko prejmete v torek, sredo in četrtek od 9. do 12. ure.

4

Odklopi zaradi neplačil ali prekinitve pogodbe, spremembe na merilnem mestu  in obračun omrežnine

+386 (0)4 20 83 251

Informacije v zvezi z odklopi zaradi neplačila ali prekinitve pogodbe, spremembe na merilnem mestu (sprememba jakosti obračunskih varovalk, odklop merilnega mesta na željo lastnika, sprememba tarifnega merjenja, sprememba uporabnika oziroma podatkov na merilnem mestu pri ločenih računih za uporabo omrežja) in obračunom omrežnine (ločeni računi za omrežnino in prispevke) 

Informacije o spremembah na merilnem mestu in obračunu omrežnine uporabniki lahko prejmete od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure.

5

Splošne informacije

+386 (0)4 20 83 147

Splošne informacije uporabniki  prejmete od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure.

 

V primeru želene spremembe uporabnika oziroma podatkov merilnega mesta, za katerega se izdaja skupni račun za električno energijo in uporabo omrežja, prav tako zaradi odklopa zaradi neplačila ali prekinitve pogodbe se obrnite na vašega izbranega dobavitelja električne energije.


Delovni čas sprejemnih pisarn v Kranju in v Radovljici:

Uradne ure:
ponedeljek: 8.00 - 12.00
sreda: 12.00 - 16.00
petek: 8.00 - 12.00

Dobava električne energije

Če vam zaradi neplačila računa za elektriko dobavitelj prekine pogodbo in posledično dobavo električne energije, je ponoven priklop možen šele, ko je dolg  poravnan in je pogodba o dobavi električne energije spet veljavna. Za več informacij in odpravo težav pokličite vašega dobavitelja električne energije. Stroške odklopa in ponovnega priklopa vam bomo zaračunali v skladu s cenikom po opravljeni storitvi.

Če zaradi neplačila uporabe omrežja distributer prekine distribucijo, je ponoven priklop možen po plačilu zapadlih obveznosti. Stroške odklopa in ponovnega priklopa vam bomo zaračunali v skladu s cenikom po opravljeni storitvi. Na voljo smo vam tudi na telefonski številki 04 2083 251, od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro.

Obrnite se na naš klicni center za prijavo težav pri oskrbi z elektriko na telefonsko številko 04 2083 148.

Z napravami morate ravnati, kot da so pod napetostjo.

 • Izklopite naprave občutljive elektronike (TV, računalniki itd.).
 • Izklopite vse naprave, ki brez vaše prisotnosti predstavljajo nevarnost za ljudi in premoženje (kuhalniki, likalniki, sušilci za lase itd.).
 • Vklopljeno pustite eno od luči, da vidite, kdaj je dobava električne energije ponovno vzpostavljena.
 • Izogibajte se odpiranju zamrzovalnih skrinj in hladilnikov. Z vsakim odpiranjem se bistveno skrajša čas ohranjanja primerne temperature.
 • Omejite uporabo prenosnega računalnika oz. mobilnega telefona, saj ju boste lahko potrebovali za pomembnejše stvari.
 • Če imate hišne ljubljenčke, ki so ranljivi (v akvarijih, terarijih itd.), poskrbite zanje v času prekinitve.
 • Po vzpostavitvi dobave električne energije vklapljajte porabnike posamično.
 • Takoj po vzpostavitvi dobave električne energije nekaj časa odsvetujemo uporabo dvigal.

Do prekinitev pride načrtovano ali nenačrtovano. Preden nas pokličete, predlagamo, da storite naslednje:

 • Preverite, ali je v omarici z varovalkami pregorela katera od varovalk. V tem primeru zamenjajte varovalko oz. prestavite dotično stikalo v položaj ''ON''.
 • Preverite, ali je izklopljeno FID stikalo. Vklopite ga ročno s pritiskom na gumb. Z napravami morate ravnati, kot da so pod napetostjo.
 • Preverite, ali sosed ima elektriko oz. ali deluje javna razsvetljava.
 • Preverite prekinitve na omrežju na tej povezavi.
 • Preverite, ali ste plačali vse račune za porabljeno elektriko.

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 080 30 19. Operaterju posredujte vaše ime, naslov ter številko merilnega mesta, ki jo najdete na računu za električno energijo oz. na pogodbi o dobavi električne energije.

Dobavo električne energije bomo poskušali vzpostaviti v najkrajšem možnem času.

Informacije o prekinitvah pri dobavi elektrike objavljamo v skladu z zakonodajo na radijskih postajah, na voljo pa so tudi na telefonski številki 080 30 19 in na spletni strani družbe.

Za še boljšo obveščenost vam svetujemo, da se prijavite na brezplačno obveščanje o prekinitvah na vašem merilnem mestu. Prijavite se lahko na dva načina.

1. Izpolnite obrazec na spletni strani

Prijava je brezplačna. Po končani prijavi prejmete e-poštno sporočilo s povezavo za potrditev vašega e-poštnega naslova. Obvestila o načrtovanih prekinitvah na vašem merilnem mestu boste prejemali na vaš e-poštni naslov in mobilni telefon v obliki SMS sporočila.

2. Pošljite SMS sporočilo na 041 997 400

Struktura SMS sporočila naj v zaporedju vsebuje:

 • številko merilnega mesta (8-mestna oznaka na računu za električno energijo oz. omrežnino in prispevke),
 • presledek,
 • besedo “PRIJAVA” oz. “ODJAVA” z velikimi črkami.

Primer: 6-123456 PRIJAVA oz. 6-123456 ODJAVA

Po prijavi oz. odjavi prejmete potrditveno SMS sporočilo. Brezplačna obvestila o načrtovanih prekinitvah boste prejemali na mobilni telefon v obliki SMS sporočil.

V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora distributer o načrtovani prekinitvi distribucije uporabnika pravočasno obvestiti v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov, pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

Priključevanje na omrežje

Predlagamo, da oddate vlogo za izdajo soglasja za vključitev. Tako boste najhitreje pridobili prave informacije o možnostih priključitve vaše elektrarne.

Priključitev na distribucijsko omrežje najdete na naslednji povezavi

Za določanje cen za uporabo omrežij je uporabljena t. i. metoda poštne znamke. Ta predstavlja sistem enotnega obračunavanja uporabe omrežja ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo.

Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste uporabnikov. Uporabo omrežja uporabnik oz. njegov pooblaščenec (dobavitelj električne energije, če je račun za električno energijo in uporabo omrežja skupen) plačuje pristojnemu izvajalcu distribucije.

Cenik določa Agencija za energijo in je javno objavljen. Več informacij najdete na spletni strani Agencije za energijo.

Dokončno izdano Soglasje za priključitev ima veljavnost dve leti z možnostjo podaljšanja dvakrat po eno leto.

Za priključitev začasnih objektov in gradbišč, ki jih je mogoče priključiti na elektroenergetsko omrežje po predpisih o graditvi objektov, mora uporabnik pridobiti Soglasje za priključitev za določen čas.

Soglasje velja največ eno leto, na podlagi pisne vloge uporabnika pa se lahko podaljša največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.

Vlogo za izdajo Soglasja za priključitev lahko vložite elektronsko, pošljete po navadni pošti ali v sprejemni pisarni.

Za vse informacije smo vam na voljo v Službi za uporabnike na telefonski številki 04 20 83 146.

Obstoječi uporabnik omrežja mora zaprositi za novo Soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, za katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v primerih:

 • spremembe priključne moči,
 • spremembe tehničnih značilnosti objektov in naprav, za katere je bilo izdano Soglasje za priključitev,
 • spremembe skupine končnih odjemalcev.

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem Soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, izvajalec distribucije s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem oz. oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Novo Soglasje za priključitev nadomesti prejšnje Soglasje za priključitev.

Postopek lahko uredite prek spleta ali pa v eni od sprejemnih pisarn v času uradnih ur.
Za podrobne informacije in izdajo soglasij smo vam na voljo v Službi za uporabnike na telefonski številki 04 2083 146.

Kako do lastne sončne elektrarne

Na splošno ne moremo določiti območij, kjer priklop ne bo možen. V Elektru Gorenjska za vsako vlogo posebej izvedemo elektroenergetsko analizo, s katero ugotovimo, ali je priklop lastne elektrarne v naše omrežje možen ali ne.

V primeru, da analiza pokaže, da priklop elektrarne v naše obstoječe omrežje ni mogoč, preučimo možnosti dodatne ojačitve omrežja ali širitve omrežja, kar bi omogočilo izdajo pozitivnega soglasja za priključitev. V primeru, da širitev ali ojačitev omrežja ni možna, smo primorani vlogo zavrniti.

Trajanje postopka od oddaje popolne vloge za izdajo soglasja za priključitev individualne elektrarne do izdaje soglasja je odvisno od posameznega primera. V enostavnih primerih postopek traja do dva tedna, pri zahtevnejših do dva meseca.

Po pridobitvi soglasja za priključitev in po ureditvi vse ostale dokumentacije je pred priklopom elektrarne treba oddati še vlogo za priključitev. Od vložitve popolne vloge za priklop elektrarne do priklopa pa je treba čakati v povprečju manj kot 8 dni.

Vlogo za soglasje za priključitev elektrarne pošljite na info@elektro-gorenjska.si, oddate jo lahko po pošti na naslov Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, ali v sprejemnih pisarnah v času uradnih ur.

Uporabnikom z zavrnjeno vlogo svetujemo povezovanje z ostalimi uporabniki (sorodniki, sosedi, prijatelji, znanci), ki imajo možnost priključitve elektrarne v omrežje, v tako imenovano skupnostno samooskrbo.

Običajno se večje elektrarne priključujejo v omrežje v točkah, kjer ni potrebe po dodatnih ojačitvah ali širitvah omrežja, kar zmanjšuje možnosti za zavrnitev vloge.

Prednost skupnostne samooskrbe je v tem, da je vključitev v omrežje lažja in zato verjetnejša, ugodnost glede obračuna porabljene električne energije pa je za uporabnike podobna kot pri individualni samooskrbi.

Skupnostna samooskrba je oblika proizvajanja električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje potreb dveh ali več končnih odjemalcev. V skupnost so uporabniki vključeni z eno ali več napravami za samooskrbo in povezani na podlagi posebnega dogovora. Uporabniki si elektriko razdelijo glede na delež lastništva v elektrarni.

V primeru skupnostne samooskrbe gre torej za večje elektrarne, ki so priključene neposredno na omrežje. V lasti jih ima lahko več uporabnikov, lahko je lastnik tudi eden od uporabnikov ali pa tretja oseba (npr. dobavitelj električne energije).

Za več informacij o skupnostni samooskrbi se lahko obrnete na Gorenjske elektrarne, d. o. o. (info@gek.si in 051 361 175), na svojega dobavitelja električne energije ali na kakšno drugo podjetje, ki ponuja izgradnjo sončnih elektrarn.

Meritve

Podrobnejše podatke porabljene električne energije na vašem merilnem mestu lahko dobite prek spletne aplikacije Moj elektro.

Na portalu Moj elektro lahko spremljate porabo ali proizvodnjo električne energije na posameznih merilnih mestih. Pregled pretekle porabe je prikazan v obliki grafov in tabel.

Namizna aplikacija vam omogoča izvoz podatkov za potrebe podrobnejše analize, prikazuje pa tudi podatke stanja števcev in mesečne obračunske količine porabljene električne energije.

Daljinsko odčitavanje odjemalcev na merilnih mestih do vključno 43 kW priključne moči se izvaja na zaključenih območjih posameznih transformatorskih postaj.

Daljinsko odčitavanje še ni na voljo, ker na tem območju še niso zamenjani vsi števci z elektronskimi, ki omogočajo daljinsko odbiranje, ali pa so prisotne motnje v komunikacijskem omrežju, ki onemogočajo zanesljivo komunikacijo. Zamenjava števcev pri vseh odjemalcih se izvaja postopoma in bo predvidoma do leta 2025 izvedena na celotnem področju, ki ga krije Elektro Gorenjska.

Obvestilo o vključitvi vašega merilnega mesta v sistem daljinskega odčitavanja prejmete z brezplačnim SMS sporočilom. Na prejemanje brezplačnih obvestil se prijavite enostavno:

1. Izpolnite obrazec na spletni strani
Prijava je brezplačna. Po končani prijavi prejmete e-poštno sporočilo s povezavo za potrditev vašega e-poštnega naslova. Obvestila boste prejemali na vaš e-poštni naslov in mobilni telefon v obliki SMS sporočila.

2. Pošljite SMS sporočilo na 041 997 400

Struktura SMS sporočila mora v zaporedju vsebovati:

 • številko merilnega mesta (8-mestna oznaka na računu za električno energijo oz. omrežnino in prispevke),
 • presledek,
 • besedo “PRIJAVA” oz. “ODJAVA” z velikimi črkami.

Primer: 6-123456 PRIJAVA oz. 6-123456 ODJAVA

Po prijavi oz. odjavi prejmete potrditveno SMS sporočilo. Brezplačna obvestila boste prejemali na mobilni telefon v obliki SMS sporočila.

Osnovno delovanje števca lahko preverite tako, da izklopite vse porabnike oz. odklopite stikalo v električni razdelilni omarici v objektu. Števec takrat ne sme prikazovati nobene porabe. V primeru mehanskega (indukcijskega) števca to pomeni, da se kolut ne sme vrteti, pri elektronskem števcu pa svetlobni indikator oz. led dioda ne sme utripati.

Če sumite, da števec ne meri pravilno, pokličite na telefonsko številko 04 2083 145 in se dogovorite za pregled podrobnejše pretekle porabe ali za pregled priključka oz. zamenjavo števca.

Ob pregledu in morebitni zamenjavi števca se izvede nadzorni pregled odstranjenega števca. Če se izkaže, da je števec pravilno beležil porabljeno električno energijo, prevozne stroške, stroške demontaže, pregleda in montaže števca krije uporabnik, v nasprotnem primeru pa Elektro Gorenjska oz. distributer.

Na željo uporabnika se lahko vgradi elektronski števec, ki ima že vgrajen preklop tarife ob praznikih. Uporabnik v tem primeru krije stroške obiska monterja, ki vključujejo prevozne stroške in stroške dela monterja.

Do konca leta 2025 se predvideva zamenjava vseh indukcijskih števcev z elektronskimi na celotnem področju Gorenjske. V sklopu te menjave uporabnik nima nobenih dodatnih stroškov.

metnik Soglasja za priključitev in odjemalec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti distributerja na telefonsko številko 04 2083 145, takoj ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. list RS 126/2007).

Če ugotovite, da stikalna ura, ki krmili vaš dvotarifni števec, ne deluje, prehiteva ali zaostaja več kot eno uro od srednjeevropskega časa oz. zimskega ali letnega časa, nas morate o tem obvestiti na telefonsko številko 04 2083 145.

To je zelo pomembno tudi zato, ker skladno z zakonodajo nepravilno delovanje stikalne ure ni upravičen razlog za izvedbo poračuna količin električne energije po višji in nižji dnevni tarifi.

Spremembe na merilnem mestu

Informacije o e-računu najdete tukaj

 • Višjo dnevno tarifo (VT) beleži dvotarifni števec vsak delavnik od 6.00 do 22.00.
 • Nižjo tarifo (MT) beleži dvotarifni števec vsak delavnik od 22.00 do 6.00 naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 00.00 do 24.00.
 • Enotno tarifo (ET) beleži enotarifni števec vsak dan od 00.00 do 24.00.

Če ima uporabnik nameščeno mehansko krmilno napravo, se mu čas nižje tarife (MT) obračunava glede na sončno uro ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

Letne obratovalne ure se uporabljajo za razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino. Določijo se iz razmerja med izmerjeno energijo, preneseno v obdobju enega leta, in največjo 15-minutno izmerjeno močjo v istem obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem mestu.

Obratovalne ure se izračunajo z enačbo: T = W (letni) / P (max)

Če končni odjemalec ni priključen na omrežje vse leto, se desna stran enačbe pomnoži s količnikom števila dni v letu in številom dni, ko je končni odjemalec priključen.

Če se končni odjemalec priključi na omrežje na novo, se letne obratovalne ure določijo na podlagi pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.

Glede na obstoječi tarifni sistem je cena elektrike najcenejša v času nižje tarife, to je ob delavnikih med 22.00 in 6.00 naslednjega dne ter vse sobote in nedelje.

Če lahko odjem prilagajate tem časovnim okvirom, je to najlažji način znižanja stroškov za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in uporabi omrežja.

Pri strošku uporabe omrežja pa ima pri večjih uporabnikih, katerim se moč meri, vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja naprav tako, da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno.

Konica se pri končnem odjemalcu na nizki napetosti določi na podlagi povprečja treh največjih 15-minutnih povprečnih moči v obračunskem mesecu znotraj višje dnevne tarifne postavke (VT). Če končni odjemalec na nizki napetosti (NN) v času višje dnevne tarifne postavke (VT) doseže obračunsko moč, ki je manjša od 25 % treh največjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času nižje dnevne tarifne postavke (MT), se mu za obračunsko moč obračuna 25 % treh največjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času nižje dnevne tarifne postavke (MT).

Distribucijski operater vsakemu odjemalcu, katerega merilna naprava je integrirana v sistem naprednega merjenja in mu distribucijski operater enotarifno obračunava porabo vsaj leto dni, omogoči brezplačen prehod na dvotarifni obračun.

Distribucijski operater po prejemu zahteve končnega odjemalca izvede prehod na dvotarifno merjenje z začetkom veljavnosti v naslednjem obračunskem obdobju, če je zahteva prejeta do 20. dneva v mesecu.

Sprememba načina merjenja

Še preden uporabnik prične s pridobitno dejavnostjo na merilnem mestu, mora o tem obvestiti Službo za uporabnike Elektra Gorenjska. Pridobiti morate novo Soglasje za priključitev za ostali odjem za novo ločeno merilno mesto za izvajanje dejavnosti in izpeljati postopek priključevanja (link na priključevanje).

Potrebna je tudi nova Pogodba o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem elektrike in nova Pogodba o uporabi sistema, ki jo navadno uredi izbrani dobavitelj elektrike.

Sprememba je izvedena po zaključenem postopku priključevanja. Soglasja za priključitev in Pogodbe o priključitvi.

Vsako spremembo na prevzemno-predajnem mestu je uporabnik dolžan sporočiti distributerju v osmih dneh od nastale spremembe. Za spremembo lastnika ali plačnika je potreben uradno veljaven dokument o lastništvu nepremičnine (kopija kupoprodajne ali druge pogodbe, overjene pri notarju in prijavljene na pristojnem davčnem uradu za odmero davka na promet nepremičnin, sklep sodišča o dedovanju ali zemljiškoknjižni izpisek), davčna številka in stanje števca ob primopredaji odjemnega mesta.

Če plačnik ni obenem tudi lastnik, to spremembo opravi lastnik, ki je solidarno odgovoren za plačilo nastalih stroškov uporabe omrežja na njegovem odjemnem mestu.

Pred spremembo lastnika ali plačnika prevzemno-predajnega mesta morajo biti vse obveznosti z naslova uporabe omrežja poravnane. Novi uporabnik mora pred spremembo z izvajalcem distribucije skleniti Pogodbo o uporabi sistema.

Do sklenitve pogodbe o dostopu z novim uporabnikom je za plačilo stroškov uporabe omrežja odgovoren prejšnji uporabnik

Za točnost podatkov na položnici skrbite sami. Zakonsko je uporabnik dolžan vsako spremembo na merilnem mestu v roku osmih dni od nastanka spremembe javiti distributerju ali dobavitelju kot svojemu pooblaščencu, ki spremembo prenese naprej distributerju.

Spremembo lahko opravite brezplačno. 

Za ureditev spremembe nam posredujte naslednje:

 • izpis iz Zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sodni Sklep o dedovanju,
 • davčno številko,
 • stanje števca ob spremembi.

Vsako spremembo na merilnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti svojemu dobavitelju v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo morate dobavitelju posredovati:

 • izpis iz Zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sodni Sklep o dedovanju,
 • stanje števca ob primopredaji,
 • davčno številko.

Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.

Z novim plačnikom dobavitelj nato sklene novo pogodbo o dobavi električne energije. Če lastnik in plačnik nista ista oseba, mora lastnik podpisati Soglasje za spremembo poslovnega partnerja - plačnika.

Če dobavitelj ne zastopa uporabnika pri distributerju v postopkih dostopa do omrežja (ločeni računi za energijo in uporabo omrežja), mora uporabnik z distributerjem pred spremembo skleniti še Pogodbo o uporabi sistema.

V primeru pooblastila (skupni računi za električno energijo in uporabo omrežja) Pogodbo o uporabi sistema z izvajalcem distribucije sklene dobavitelj.

Sprememba uporabnika je veljavna, ko sta sklenjeni obe navedeni pogodbi. Do veljavne spremembe je za stroške električne energije in uporabe omrežja odgovoren prejšnji uporabnik.

Storitve Elektro Gorenjska

Če ste lastnik elektroenergetskih objektov in postrojev ter želite skleniti Pogodbo o vzdrževanju, se za podrobnosti in informacije obrnite na sektor Inženiring, Služba za izvajanje investicij in vzdrževanja na telefonsko številko 04 2083 195 ali na e-poštni naslov gradnje@elektro-gorenjska.si.

Po izdanem Soglasju za priključitev vam na osnovi vašega povpraševanja in s predloženim popisom del iz PZI pripravimo ponudbo za izvedbo predmetnih del. Če je ponudba za vas sprejemljiva, se na osnovi naročila (za fizične osebe velja potrjena ponudba, za pravne osebe pa naročilnica ali pogodba) pristopi k dejavnostim za izvedbo ponudbenih del.

Za ostale podrobnosti in informacije vam je na voljo sektor Inženiring, Služba za izvajanje investicij in vzdrževanja na telefonski številki 04 2083 195 ali na e-poštnem naslovu gradnje@elektro-gorenjska.si.

Vplivi na okolje

Prosimo, da informacije o tovrstnih motnjah posredujete na e-poštni naslov info@elektro-gorenjska.si.

V skladu s 14. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je upravljalec vira hrupa dolžan izvajati obratovalni monitoring hrupa.

V skladu z 9. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. št.: 105/2008) je potrebno obratovalni monitoring za elektroenergetske vire hrupa opraviti vsako tretje koledarsko leto.

Meritve hrupa lahko izvaja organizacija, ki je od Ministrstva za okolje in prostor pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire hrupa.

Zakonodaja, ki se nanaša na mejne vrednosti ravni hrupa v bližini elektroenergetskih naprav, je opredeljena z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

4. člen uredbe določa stopnje varstva pred hrupom in merila za razvrščanje, 5. člen pa definira mejne vrednosti kazalcev hrupa.

Spodnja tabela prikazuje mejne vrednosti hrupa za elektroenergetske naprave.

Tabela xy: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan,, Lvečer, Lnoč, in Ldvn, ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, itd…

Območje varstva

 pred hrupom 

ldan 

[dBA]

lvečer

 [dBA

lnoč

 [dBA]

ldvn

 [dBA]

IV. območje 73 68 63 73
III. območje 58 53 48 58
II. območje 52 47 42 52
I. območje 47 42 37 47

Tabela xy: Mejne vrednosti konične ravni hrupa hrupa L1, ki jo povzroča obratovanje letališče, helihopterskega vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata.

Območje varstva 

pred hrupom

L1 – obdobje večera in noči L1 – obdobje dneva
IV. območje  90 90
III. območje 70 85
II. območje 65 75
I. območje 60 75

 

Hrup v bližini visokonapetostnih prenosnih daljnovodov in prostozračnih stikališč povzroča tako imenovana korona. Pojav korone je izrazitejši v slabem vremenu oz. ko je vlažnost zraka izredno visoka, še bolj izrazit pa je v času padavin.

Stalen vir hrupa predstavljajo tudi visokonapetostni energetski transformatorji, pri katerih hrup povzročajo hladilni ventilatorji ter vibriranje lamelnih plošč v transformatorskem jedru.

Skladno z slovensko zakonodajo se prve meritve opravljajo med izvajanjem zagonskih in funkcionalnih preizkusov pred pridobitvijo Uporabnega dovoljenja.

Meritve se nato opravljajo vsakih pet let. Poročila o meritvah se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter Agenciji RS za okolje, ki nadzira izvajanje zakonodaje s tega področja in poročila tudi hrani.

V Sloveniji za jakost električnega polja za I. območje veljajo 10-krat nižje mejne vrednosti, za gostoto magnetnega pretoka pa 20-krat nižje mejne vrednosti od smernic ICNIRP. Za II. območje za gostoto magnetnega pretoka velja 2-krat nižja mejna vrednost, za jakost električnega polja pa 2-krat višja vrednost od smernic ICNIRP.

Čeprav je zakonodaja v Sloveniji v veljavi že od leta 1996, ni zastarela v smislu slabega ali nezadostnega varovanja prebivalstva pred elektromagnetnim sevanjem.

Svetovna zdravstvena organizacija v povezavi z Mednarodno komisijo za varstvo pred neionizirnimi sevanji navaja, da vsi pregledi znanstvenih raziskav kažejo, da sevalne obremenitve, ki so nižje od mednarodnih smernic ICNIRP, ne povzročajo poznanih negativnih vplivov na zdravje.
 

 

mejne vrednosti za

  električna poljska jakost E (V/m) gostota magnetnega pretoka B (µT)
Uredba I. območje 500 10
Uredba II. območje 10000 100
Priporočila EU (1999) 5000 100
Smernice ICNIRP (2010) 5000 200

Mejne vrednosti za električno poljsko jakost in gostoto magnetnega pretoka glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter smernice ICNIRP za NF EMS.

V I. območje varstva pred sevanji spadajo tista območja, ki so namenjena bivanju oz. kjer se prebivalstvo zadržuje dlje časa - stanovanjska območja, območja bolnic, zdravilišč, šol, zdravstvenih ustanov itd. II. območje varstva pred sevanji predstavljajo ostala območja - gozdovi, kmetijske površine, transportna in industrijska območja, prometne površine idr.

[1] Projekt forum EMS, Električna in magnetna polja – naprave za distribucijo električne energije.

Elektromagnetna sevanja se med seboj razlikujejo glede na frekvenco naprave, ki jo ta oddaja. Ločimo nizkofrekvenčna sevanja (frekvenca 0 - 30 kHz) in visokofrekvenčna sevanja (frekvenca 30kHz - 300 GHz).

Vplivi nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih sevanj na človeka so različna. Vse naprave elektroenergetskega sistema delujejo na frekvenci 50 Hz in sodijo v skupino nizkofrekvenčnega neionizirnega sevanja.

Elektromagnetno polje nastane povsod, kjer je prisotna elektrika, ob vseh električnih napravah, tako napravah v gospodinjstvu, električnih strojih, računalnikih, mobilnih telefonih, kot tudi pri prenosu električne energije po daljnovodih.

Elektromagnetno polje se deli na dve polji, električno in magnetno polje. Obe polji nastajata skupaj in pogojujeta en drugega. Jakost električnega polja je odvisna od napetosti, ki je praktično konstantna. Magnetno polje je odvisno od toka, ki teče po vodnikih.

Elektromagnetno sevanje je neionizirno sevanje in se razlikuje od ionizirnega sevanja, kamor štejemo radioaktivno sevanje.

Med neionizirna sevanja sodijo sevanja zemeljskega magnetnega polja, svetlobna sevanja (laser, UV žarki), radijski in televizijski oddajniki itd. V okolici vsake naprave, v kateri se proizvaja, porablja ali samo pretaka električni tok, nastaja elektromagnetno polje. Ko govorimo o vplivih elektromagnetnega polja na človeka, govorimo o elektromagnetnem sevanju.