Ekvilibrij

Projekt EKVILIBRIJ se ukvarja z izdelavo topološke povezljivosti omrežja iz podatkov pametnih števcev za lokalizacijo, detekcijo in obvladovanje faznih nesimetrij.

Konkretneje se na projektu izvaja topološka pripadnost na transformatorsko postajo, nizkonapetostni izvod in nizkonapetostno merilno omarico. Istočasno se izvaja fazna pripadnost posameznega merilnega mesta na podlagi meritev napetosti na pametnih števcih, ki zagotavlja trifazni neuravnotežen sistem, na podlagi katerega se definira fazno nesimetričnost omrežja.

Skozi projekt se definira tudi alternativne možnosti odprave nesimetrij v primerjavi s klasičnim ojačanjem omrežja.

Trajanje: oktober 2021 – september 2022

 Cilji projekta 

Cilji projekta se nanašajo na identifikacijo in estimacijo faznih pripadnosti in topološke povezljivosti omrežja na podlagi podatkov iz pametnih števcev. V drugi fazi sledi analiza težav v omrežju zaradi faznih nesimetrij. Pri zaznanih nesimetrijah pa se definira alternativne ukrepe za odpravo nesimetrij.

Za evaluacijo uspešnosti možnih ukrepov se za vsak ukrep analizira omrežje pred in po izvedbi ukrepa, kjer se ocenje razmere v omrežju in njegovo zmogljivost (t.i. »hosting capacity«). Na podlagi predlaganih ukrepov se izvede tudi finančno primerjavo med klasičnim in alternativnim pristopom.

Uspešna evaluacija metode bi v prvi fazi pomenila boljši vpogled v nizkonapetostno omrežje iz razloga bolj točnega modela omrežja in pripadnosti merilnih mest na posamezne elemente. Popravljene fazne nesimetrije in tehnične težave s tem povezane, ki jih identificiramo v drugem delu projekta pa se po potrebi uporabi v drugih procesih znotraj podjetja.

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska pri projektu sodeluje na več načinov:

  • podpora zunanjim sodelavcem pri zagotavljanju specifikacij in zahtev za razvoj algoritmov,
  • preizkušanje in potrjevanje razvite metodologije,
  • analiza faznih nesimetrij in definicija alternativnih ukrepov za odpravo le teh,
  • analiza razširljivosti predlaganih rešitev na celotno distribucijsko omrežje ter
  • snovanje in potrjevanje novih poslovnih modelov.