Omrežje

Skupina Elektro Gorenjska z električno energijo oskrbuje več kot 90.500 uporabnikov omrežja na severozahodu Slovenije in dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo.

Kakovost delovanja omrežja preučujemo s tremi parametri:
1. Analiza neprekinjenosti napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev.
2. Komercialna kakovost oz. raven storitev med distribucijskim podjetjem in uporabniki.
3. Kakovost napetosti oz. njene tehnične značilnosti, merljive na prevzemno-predajnem mestu uporabnika, ki so predpisane v tehničnem standardu SIST EN 50160. Stalno spremljanje in periodično preverjanje stanja kakovosti napetosti poteka na zbiralkah VN/SN RTP na meji med prenosnim in distribucijskim sistemom.

V letnih poročilih o kakovosti oskrbe z električno energijo se lahko o kakovosti našega omrežja in storitev prepričate sami.

Poročila o kakovosti električne energije


Pohvalimo se lahko z največjim deležem podzemnega distribucijskega omrežja med slovenskimi distributerji, kar krepi zanesljivost oskrbe z električno energijo.

Nadgrajujemo ga letno v skladu z razvojnimi in finančnimi zmožnostmi. Ob koncu leta 2021 je znašal skupni delež kabelskega omrežja že 78,5 %.

Stanje na omrežju

Podrobne tehnične podatke najdete v letnih poročilih in v brošuri Tehnični podatki.

Z zanesljivo dobavo električne energije skrbimo za sistematičen razvoj celotne Gorenjske, predvsem pa vključujemo vaše želje.