Katalog informacij javnega značaja - javne objave

Naziv organa: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Naslov: Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Kontakt: Klicni center: 080 30 19
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
Odgovorna oseba: predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
Datum prve objave kataloga: Marec 2005
Datum zadnje spremembe: Julij 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.elektro-gorenjska.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Elektra Gorenjska, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.
 

Splošni podatki o Elektru Gorenjska in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji organa

V Elektru Gorenjska, d. d., opravljamo regulirane in tržne dejavnosti.

Energetske tržne dejavnosti

V energetskih tržnih dejavnostih izvajamo elektromontažna dela, skupaj s podizvajalci pa tudi celotne novogradnje na področju izgradnje elektroenergetskih objektov.

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba za posredovanje informacij

mag. Renata Križnar
E-pošta: pr@elektro-gorenjska.si
Telefon: 04 2083 684

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektra Gorenjska

Državni predpisi in predpisi EU s področja energetike so na vpogled na spodnji povezavi.
Zakoni, akti in predpisi
 

Strateški in programski dokumenti

Letno poročilo družbe in Skupine Elektro Gorenjska 2022
Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah za Elektro Gorenjska, d. d.
Krovna politika upravljanja družbe Elektro Gorenjska, d. d.

 

Seznam vseh upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov pod vodstvom Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska vodi upravne postopke izdajanj ali zavrnitev soglasij za priključitev.
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja Elektra Gorenjska.
 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Prosilka oz. prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ustno ali pisno. Postopek je določen v 14. - 26. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi.

 

Stroškovnik dostopa do informacij javnega značaja

Stroškovnik

Stroškovnik je opredeljen v 19. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Obvestilo o spremembi pogojev

S 25. majem 2018 so stopile v veljavo spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov na območju Evropske unije (GDPR). Skladno z zakonodajo smo v družbah v Skupini Elektro Gorenjska spremenili Splošne pogoje.

Splošni pogoji o varstvu osebnih podatkov

Splošni pogoji o obdelavi podatkov

V podjetju Elektro Gorenjska, d. d., v skladu z veljavno zakonodajo osebne podatke uporabnikov omrežja obdelujemo nadvse skrbno in odgovorno. V prihodnje bomo skrbnost in odgovornost pri obdelavi osebnih podatkov dvignili na še višjo raven ter uporabnikom distribucijskega omrežja Elektro Gorenjska omogočili še boljšo uporabniško izkušnjo.

Vprašanja glede Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in spremembah, ki jih ta prinaša, lahko posredujete pooblaščeni osebi za varstvo podatkov v podjetju Elektro Gorenjska na elektronski naslov: dpo@elektro-gorenjska.si ali jih oddate v sprejemni pisarni v Kranju (Ulica Mirka Vadnova 3) oz. v Radovljici (Ljubljanska cesta 42).