Sistemi vodenja

 

Začetek razvoja sistema vodenja kakovosti v družbi Elektro Gorenjska, d.d., sega v leto 2001, ko smo v pričeli popisovati procesov delovanja, skozi katere je družba uresničevala svoje poslanstvo, vizijo, cilje in strategije oz. razvojne usmeritve. Popis procesov je bil osnova za postavitev sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 (sistem SVK), ki postavlja zahteve in načela vodenja kakovosti in za katerega lahko rečemo, da je osnova za vzpostavitev sistemov po zahtevah drugih ISO standardov.

Družba je sistem vodenja kakovosti, za katerega je prejela prvi certifikat leta 2002, leta 2006 nadgradila s Sistemom ravnanja z okoljem (sistem SRO), ki temelji na zahtevah standarda ISO 14001. Sistem SRO je v celoti integriran v sistem vodenja kakovosti in zagotavlja izpolnjevanje zahtev okoljske zakonodaje in stalne izboljšave z zmanjševanjem vplivov na okolje, ki jih povzročajo dejavnosti družbe s svojim delovanjem.

Leta 2007 je družba svoj sistem vodenja nadgradila s Sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu (sistem VZD), ki je prav tako v celoti integriran v obstoječi sistem, ter zagotavlja izpolnitev zakonodaje za varnost in zdravje pri delu, dodatnih zahtev in ciljev, ki si jih je na tem področju družba zastavila v skladu s specifikacijo standarda BS OHSAS 18001, ki smo ga leta 2019 nadgradili z zahtevami standarda ISO 45001.

V letu 2017 pa smo iSVK razširili z zahtevami standarda ISO/IEC 27001 (sistem SVI), ki je integriran v iSVK.

Poleg navedenih zahtev certifikacijskih sistemov vodenja (Sistemi – SVK, SRO, VZD in SVI so certifikacijski sistemi, kar pomeni, da se letno preverja izpolnjevanje zahtev standardov s strani neodvisne organizacije certificiranje) je družba v letu 2011 pristopila k izpolnjevanju zahtev tudi treh necertifikacijskih sistemov:

  • zahteve po obvladovanju tveganj (sistem OT, standard ISO 31000),
  • zahteve za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje (certifikat DPP) in
  • zahteve, ki izhajajo iz naslova družbene odgovornosti (standard ISO 26000).

Z uvedbo integriranega sistema vodenja v letu 2011 smo vse dejavnosti zgoraj navedenih sistemov povezali v učinkovit sistem, ki vodi k uresničevanju vizije, strategije in poslanstva ter omogoča obvladovanje tveganj in dobro poslovno sodelovanje s končnimi odjemalci, zaposlenimi, lastniki in okoljem.

Družba Elektro Gorenjska, d. d., je pristopila v letu 2019 k vzpostavitvi Merilnega laboratorija.

Sistem merilnega laboratorija je akreditirano področje, ki ga izvaja Akreditacija Slovenije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in je del iSVK.

Politika integriranega sistema kakovosti (iSVK)

Več informacij o načinu izvajanja standardov kakovosti je na voljo v letnih publikacijah družbe, na tej povezavi.