Vodstvo podjetja

Uprava

Podjetje Elektro Gorenjska, d. d., vodi predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA. Predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe Elektro Gorenjska za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava družbe ima v skladu s statutom pooblastila glede vseh vprašanj organizacije in vodenja družbe. Na podlagi zakona, statuta in poslovnika o delu nadzornega sveta je uprava družbe dolžna najmanj štirikrat letno izčrpno in točno seznanjati nadzorni svet o poteku poslov in stanju družbe.

Mandat traja od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2026.


dr. Ivan Šmon, MBA, predsednik uprave

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil pri distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije in predsednik sekcije SNK WEC ter podpredsednik sekcije Eurelectric.