Robustno omrežje za zanesljivo oskrbo

Osnovno poslanstvo družbe Elektro Gorenjska je zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo. Skladno z zmožnostmi gradimo robustno omrežje, sodelujemo v razvojnih načrtih ter sodelujemo pri pripravi energetskih strateških dokumentov s poudarkom na iskanju dodatnih virov financiranja.

Razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja v družbi Elektro Gorenjska obsega vse napetostne nivoje. S pripravo sodobnih razvojnih načrtov ter z uvajanjem sodobnih tehnologij usmerjamo investicijska vlaganja v nove naprave in zagotavljamo ustrezne obnove obstoječih naprav. Razvojne načrte vsaki dve leti posredujemo družbi SODO, ki jih kot izvajalec gospodarske javne službe distribucijskega operaterja združi na ravni celotne države. Razvojni načrt za obdobje 2021–2030, ki smo ga pripravili v letu 2020, je Ministrstvo za infrastrukturo RS potrdilo decembra 2020.

Načrtovanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja postaja vse bolj kompleksno. Prihod novih tehnologij, kot so razpršeni viri, toplotne črpalke, hranilniki in električni avtomobili, se zaradi povečanih obremenitev najbolj odraža na nizkonapetostnem nivoju. Načrtovanje tako zahteva nove pristope, izkušnje pa pridobivamo tudi s sodelovanjem v evropskih projektih.

Družba Elektro Gorenjska vsako leto povečuje delež merilnih mest v sistemu daljinskega merjenja. Delež je konec leta 2021 znašal 78,5 %, v letošnjem letu jih bomo zamenjali približno 4.500.