Spremembe na merilnem mestu

Vloge za vse spremembe na merilnem mestu lahko izpolnite preko spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov, ali pa se oglasite v eni izmed naših sprejemnih pisarn. Večina sprememb na merilnem mestu vpliva na vsebino pogodbe o uporabi sistema.

V priponki si lahko ogledate vsebino pogodbe o uporabi sistema in določila splošnega dela pogodbe o uporabi sistema.

Za dodatne informacije smo na razpolago na info@elektro-gorenjska.si ali v klicnem centru 080 30 19 oz. +386 (0)4 20 83 251.

Vloge za želene spremembe na merilnem mestu najdete v nadaljevanju:

Bi vam zadostovale manjše varovalke ali pa ste v  preteklosti zmanjšali varovalke in potrebujete večje?

Spremembo obračunske moči v okviru priključne moči lahko zahteva plačnik merilnega mesta. Izpolnjen obrazec Vloga za spremembo nazivne jakosti omejevalca toka v okviru priključne moči nam posredujte na info@elektro-gorenjska.si.

Storitev je plačljiva v skladu z veljavnim Cenikom storitev, ki jih ELES zaračunava direktno uporabnikom.

O spremembi obračunske moči se predhodno posvetujte s strokovnjakom, saj z zmanjšanjem moči lahko prihaja do neželenih izpadov električne energije zaradi istočasne uporabe večjih porabnikov električne energije, z zvišanjem moči pa se vam poviša tudi račun za električno energijo.

Če sumite, da vaš števec ne deluje pravilno, lahko zahtevate preverjanje z izpolnjenim obrazcem Kontrola števca električne energije, ki nam ga posredujete na info@elektro-gorenjska.si.

Če se izkaže, da števec res ni deloval pravilno, vas ne bodo bremenili nobeni stroški. Če pa se izkaže, da števec deluje pravilno, bodo nastali stroški bremenili naročnika kontrole števca. Stroški preverjanja znašajo 135 EUR z DDV, stroški obiska monterja in izredna zamenjava števca električne energije pa se obračuna v skladu z veljavnim Cenikom storitev ELES.

Želite, da račune in druga obvestila v zvezi z električno energijo pošiljamo na drug naslov?

Spremembo nam lahko v vašem imenu posreduje dobavitelj električne energije, ali pa nam to sporočite vi, in sicer nam izpolnjen obrazec Vloga za evidentiranje naslova posredujete na info@elektro-gorenjska.si.

 Ste spremenili vaše osebne podatke?

Ste spremenili vaše osebne podatke? Spremembo nam lahko v vašem imenu posreduje dobavitelj električne energije, ali pa nam to sporočite vi, in sicer nam izpolnjen obrazec Izjava o spremembi osebnih podatkov posredujete na info@elektro-gorenjska.si.

 Ste postali nov lastnik nepremičnine?

Spremembo lastnika merilnega mesta nam lahko v vašem imenu posreduje vaš dobavitelj električne energije, ali pa nam to sporočite vi , in sicer nam izpolnjen obrazec Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu v 30 dneh po nastali spremembi posredujete na info@elektro-gorenjska.si. Vlogi morate predložiti še dokazilo o lastništvu in dokazilo o primopredaji nepremičnine (razen v primeru dedovanja, nakupa nepremičnine na dražbi ali v stečajnem postopku).

Če je solastnikov merilnega mesta več, ti pooblastijo enega izmed njih, da v svojem imenu ureja vse zadeve na merilnem mestu. 100 % soglasje vseh solastnikov se poda na obrazcu Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

Želite prihraniti pri stroških za elektriko z menjavo načina merjenja?

Spremembo iz enotarifnega (ET) v dvotarifni (VT in MT) način merjenja ali obratno lahko zahteva plačnik merilnega mesta tako, da nam izpolnjen obrazec Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni) posredujete na info@elektro-gorenjska.si.

Storitev je plačljiva v skladu z veljavnim Cenikom storitev, ki jih ELES zaračuna direktno uporabnikom oziroma brezplačna, če imate enotarifni obračun vsaj eno leto in je vaš števec vsaj eno leto daljinsko čitan (Skladno s 108. členom Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – popr., 85/20, 145/21 in 172/21 – ZOEE)).

Želite vaše merilno mesto ponovno priklopiti na distribucijsko omrežje?

Kot lastnik merilnega mesta lahko njegov priklop zahtevate tako, da z izbranim dobaviteljem sklenete Pogodbo o dobavi električne energije.

Če je merilno mesto odklopljeno dlje kot tri leta, je pred ponovnim priklopom potrebno zaprositi za novo Soglasje za priključitev in izpeljati celoten postopek priključevanja.

Storitev je plačljiva v skladu z veljavnim Cenikom storitev, ki jih SODO zaračuna direktno uporabnikom.

Ste potencialni dedič ali sodedič v postopku dedovanja in želite, da so računi izdani na vaše ime?

Spremembo podatkov lastnika merilnega mesta nam v vašem imenu posreduje vaš dobavitelj električne energije po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, vi pa morate dobavitelja obvestiti, da vam pripravi novo pogodbo o dobavi.

Potencialni dedič se lahko dobavitelju električne energije evidentira kot plačnik merilnega mesta vse do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju ali do preklica.

V primeru več potencialnih sodedičev morajo le ti med seboj določiti potencialnega sodediča, ki bo evidentiran kot novi plačnik na merilnem mestu, vse do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju ali do preklica. To storite z obrazcem Izjava dediča oziroma potencialnega sodediča.

Želite prejemati račune za električno energijo na vaše ime?

Spremembo plačnika nam v vašem imenu posreduje vaš dobavitelj električne energije potem, ko ga vi obvestite, da vam pripravi novo Pogodbo o dobavi.

Če se spreminja le plačnik merilnega mesta, lastnik pa ostane isti, je potrebno predložiti še soglasje lastnika za evidentiranje plačnika.

Obračun bo izveden z dnem predlagane spremembe plačnika.

Želite spremeniti skupino končnih odjemalcev na vašem merilnem mestu?

Za spremembo skupine končnih odjemalcev potrebujete novo Soglasje za priključitev.
Izpeljati je potrebno celoten postopek priključevanja.
Če nimate elektrarne, izpolnite Vlogo za izdajo Soglasja za priključitev odjemalca.
Če imate elektrarno, izpolnite Vlogo za izdajo Soglasja za priključitev proizvajalca.

 

Ste lastnik merilnega mesta in želite, da odklopimo elektriko?

Odklop merilnega mesta lahko zahtevate z izpolnjeno Vlogo lastnika za odklop, ki jo posredujete na info@elektro-gorenjska.si.

Storitev je plačljiva v skladu z veljavnim Cenikom storitev, ki jih ELES zaračunava neposredno uporabnikom.

Kaj je e-račun?

E-račun je okolju in uporabniku prijazen.
E-račun je enakovreden računu v papirni obliki. Uporabnik namesto klasičnega papirnega računa po navadni pošti, prejeme e-račun neposredno v svojo spletno banko. 
E-račun omogoča hitro in enostavno plačilo z enim klikom – brez prepisovanja podatkov s položnice.

Kako do e-računa?

Na prejem e-računa se lahko prijavite v svoji spletni banki (navodila za prijavo na e-račun preko spletne banke).