Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Plačilo stroškov priključitve

Plačilo stroškov priključitve

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Pridobitev soglasja za priključitev

S soglasjem za priključitev določimo pogoje za priključitev novega ali obstoječega merilnega mesta na distribucijsko omrežje električne energije.
Soglasje za priključitev velja dve leti in ga je možno podaljšati dvakrat po eno leto.
 

Priloge, ki jih morate priložiti, so zapisane na vlogi za izdajo soglasja.

1.    Če želite hkrati povečati moč odjema in hkrati priključiti elektrarno ali hranilnik ali polnilnico uporabite naslednji obrazec:

2.    Če želite povečati moč vašega odjema, če želite novo merilno mesto ali če želite zmanjšati moč vašega odjema, uporabite ta obrazec:

3.    Že imate merilno mesto ustrezne moči in želite dodati elektrarno, hranilnik ali polnilnico? Izberite ustrezno vlogo:

Če niste edini lastnik nepremičnine

Če niste edini lastnik nepremičnine, morate pravilno izpolnjeni vlogi dodati še dokument Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta.

 

Če je potrebna širitev omrežja

Če je za priklop vašega objekta na distribucijsko omrežje potrebna širitev našega omrežja, vas bo o tem obvestil vodja postopka, s katerim boste uskladili Dogovor o širitvi omrežja.

Z dogovorom se določi sodelovanje pri izgradnji oz. spremembi omrežja ter se določi obojestranske obveznosti.

Ključne za izgradnjo omrežja so: trasa, urejene služnostne pogodbe v korist Elektro Gorenjska in pridobljena vsa ostala dovoljenja za izgradnjo omrežja (npr. dovoljenje za zaporo, prekop ali podboj ceste, itd.).

 

Kaj je služnostna pogodba in kako do nje?

Služnostna pogodba je dokument, s katerim omogočite gradnjo elektroenergetskega infrastrukturnega objekta na celotni trasi ter omogočite Elektru Gorenjska, da upravlja in vzdržuje infrastrukturni objekt.

Elektro Gorenjska krije stroške vpisa služnosti v zemljiško knjigo. Ostale stroške, povezane s služnostjo, nosi investitor.

  • Vzorec 1 se uporabi, ko je služnostni zavezanec hkrati tudi investitor.
  • Vzorec 2 se uporabi, ko trasa NNO poteka preko zemljišča, ki je v lasti občine, občina pa za ustanovitev služnostne pravice zahteva plačilo odškodnine. V primeru, da občina ne zahteva plačila odškodnine se uporabi vzorec 3.
  • Vzorec 3 se uporabi, ko trasa NNO poteka hkrati tako preko zemljišča služnostnega zavezanca, kot tudi investitorja. Tako je v tem primeru tudi investitor služnostni zavezanec za ustanovitev služnostne pravice dostopa, vzdrževanja, obnove itd. elektroenergetskih naprav v korist Elektra Gorenjska, d. d.
  • Vzorec 4 se uporabi, ko investitor ne pridobiva gradbenega dovoljenja in tako ne potrebuje služnostne pravice vknjižene v svojo korist na zemljišču, ki je v lasti služnostnega zavezanca.
  • V primeru, da je na zemljišču vknjižena pravica prepovedi odtujitve (sem spada tudi pravica prepovedi obremenitve) mora imetnik pravice prepovedi odtujitve izpolniti in podpisati obrazec za prepoved odtujitve ter notarsko overiti svoj podpis.