Merilni laboratorij

Merilni laboratorij družbe Elektro Gorenjska izvaja kontrole in overitve števcev električne energije za matično organizacijo in za zunanje naročnike.

Deluje kot Kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (številka akreditacije K-145) ter izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, ki jo je izdal Urad Republike Slovenije za meroslovje (identifikacijska številka imenovane osebe je 411).

Merilni laboratorij izvaja kontrole in overitve v prostorih laboratorija za naslednje vrste meril:

  • indukcijski števci delovne energije točnostnih razredov 1 in 2 (redna in izredna kontrola oz. overitev),
  • statični števci delovne energije točnostnih razredov 0,2 S (prva, redna in izredna kontrola oz. overitev),
  • statični števci delovne energije točnostnih razredov 0,5 S, 1 in 2 (redna in izredna kontrola oz. overitev),
  • statični števci jalove energije točnostnih razredov 2 in 3 (prva, redna in izredna kontrola oz. overitev),
  • števci delovne energije točnostnih razredov A, B in C (redna in izredna kontrola oz. overitev),
  • števci delovne energije točnostnih razredov A, B, 1 in 2 (redna kontrola oz. overitev - statistično vzorčenje),
  • števci jalove energije točnostnih razredov 2 in 3 (prva in redna kontrola oz. overitev - statistično vzorčenje).

 

Overitve

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) se z overitvijo ugotavlja, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se tako merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oz. samostojni podjetnik posameznik, t. i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge in način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji je na voljo na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Dokumenti

Več informacij

Matjaž Malovrh: matjaz.malovrh@elektro-gorenjska.si, 051 424 707
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Telefon: 04 2083 543