Rekonstrukcija energetskega objekta RTP Škofja Loka

Elektro Gorenjska je v letu 2021 pristopil k rekonstrukciji 110/20 kV razdelilne transformatorske postaje (RTP) Škofja Loka in k izgradnji novega krajevnega nadzorništva Škofja Loka in Medvode.

RTP 110/20 kV Škofja Loka je bila zgrajena leta 1980. Več kot 40 let stara oprema, ki je bila vgrajena v objekt, je bila na robu življenjske dobe, zato je bila vgradnja nove opreme ključnega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko.

Izkušnje v Elektru Gorenjska in večinoma tudi drugih elektroenergetskih podjetjih v Sloveniji in Evropi kažejo, da je najučinkovitejša rekonstrukcija takšnih stikališč z izgradnjo novega nadomestnega 110 kV kovinsko oklopljenega z izolacijskim plinom SF6 izoliranega GIS-stikališča.

Dovolj velik prostor je na obstoječi lokaciji RTP (stara zgradba 35/10 kV stikališča) omogočal izgradnjo novega 110 kV GIS-stikališča, in sicer na vzhodni strani obstoječega stikališča. Ob gradnji novega stikališča je obratovanje starega ostalo nemoteno, prav tako je bila nemotena tudi oskrba uporabnikov v času izvajanja rekonstrukcije. V sklopu rekonstrukcije je bilo severno ob zgradbi 20 kV stikališča zgrajeno tudi novo Krajevno nadzorništvo Škofja Loka in Medvode.

Rekonstrukcija objekta je obsegala naslednje sklope:

  • izgradnjo nove zgradbe za 110 kV GIS-stikališče s kinetami za 110 kV kabelske povezave do energetskih transformatorjev in daljnovodnih stebrov ter izgradnjo novih temeljev in boksov za dva energetska transformatorja;
  • izgradnjo novega krajevnega nadzorništva Škofja Loka in Medvode s skladiščem in z garažami;
  • izgradnjo novega kompaktnega 110-kilovoltnega GIS-stikališča (2-sistemske zbiralke) s povezavami GIL do obeh energetskih transformatorjev;
  • izgradnjo dveh 110 kV kabelskih priključkov na dvosistemski daljnovod Okroglo-Kleče in daljnovod Škofja Loka–Železniki;
  • zamenjavo opreme za zaščito in vodenje 20 kV in 110 kV razdelilne transformatorske postaje in opreme obračunskih števčnih meritev električne energije ter rekonstrukcijo dela naprav lastne rabe.

Sušne razmere, ki smo jim bili priča v prvih mesecih leta 2021, so ekipam omogočile, da so že marca začele z deli na 110 kV kablovodu. Dela so se izvajala na dveh trasah, in sicer na sistemu Kleče-Okroglo (v dolžini 645 metrov) in sistemu Železniki (v dolžini 195 metrov).

Konec leta 2021 in v začetku leta 2022 so bili uspešno izvedeni tovarniški prevzemi opreme za GIS-stikališče, 110 kV kabel in sekundarno opremo. V celoti je bila zmontirana tehnološka oprema, prav tako so bili uspešno izvedeni visokonapetostni preizkusi GIS-stikališča in kabelskega sistema. Izvajali so se tudi funkcionalni in zagonski preizkusi sekundarne opreme, ki so obsegali kontrolo nastavitev zaščite, števčnih meritev, TK-povezav ter komunikacijo do centra vodenja Elektra Gorenjska in ELES-a.

Do sredine julija je bil izveden še ločen premik obeh transformatorjev na novo lokacijo, saj sta morala za preklop na novo GIS-stikališče in nemoteno napajanje območja Škofje Loke obratovati ločeno na starem in novem sistemu. Za ogrevanje prostorov bo uporabljena odvečna toplota energetskih transformatorjev s pomočjo vgrajenih toplotnih izmenjevalcev ob transformatorju in toplotne črpalke v strojnici objekta.

Po priključitvi GIS-stikališča je bilo izvedeno še rušenje starega 110 kV stikališča in ureditev okolice.

Izgradnja novega 110 kV GIS-stikališča z moderno opremo bo zagotovila ustrezen nivo obratovalne zanesljivosti, ki na tem področju zaradi vključevanja novih uporabnikov v omrežje zelo narašča.