Upravljanje družbe

Elektro Gorenjska, d. d., ima dvotirni sistem upravljanja družbe, in sicer z upravo in nadzornim svetom.

Uprava

Na 9. redni seji nadzornega sveta Elektra Gorenjska je bil za predsednika uprave imenovan dr. Ivan Šmon, MBA, za mandatno obdobje štirih let od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2026.

Nadzorni svet

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Nadzorni svet sestavlja šest članov, dva od njih sta predstavnika zaposlenih. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno voljeni. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, v nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. 

Na 30. redni skupčine delničarjev družbe, ki je potekala 24. 8. 2023, sta bila imenovana dva nova člana nadzornega sveta iz vrst kapitala, prav tako iz vrst zaposlenih.

Mandat nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d. d.  2023 – 2027 je imenovan v sestavi:

Člani nadzornega sveta
 
Gabrijel Škof, predsednik nadzornega sveta
Rajko Stanković, namestnik predsednika nadzornega sveta
Franjo Curanović, član
Vid Meglič, član
Borut Jereb, predstavnik delavcev
David Gogala, predstavnik delavcev

V okviru nadzornega sveta delujeta dve komisiji:

Revizijska komisija v sestavi: Franjo Curanović (predsednik), Rajko Stanković in Simon Čadež.

Kadrovska komisija v sestavi: Gabrijel Škof (predsednik), Vid Meglič in Borut Jereb.

Akti družbe

Statut družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Politika skladnosti poslovanja

Podjetniška kolektivna pogodba 

Politika prejemkov organov vodenja v Skupini Elektro Gorenjska

Kodeks poslovnega ravnanja in etike Skupine Elektro Gorenjska

Akcijski načrt enakosti spolov v Skupini Elektro Gorenjska (Gender Equality Plan)