Upravljanje družbe

Elektro Gorenjska, d. d., ima dvotirni sistem upravljanja družbe, in sicer z upravo in nadzornim svetom.

Uprava

Na 9. redni seji nadzornega sveta Elektra Gorenjska je bil za predsednika uprave imenovan dr. Ivan Šmon, MBA, za mandatno obdobje štirih let od 15. 6. 2022 do 14. 6. 2026.

Nadzorni svet

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Nadzorni svet sestavlja šest članov, dva od njih sta predstavnika zaposlenih. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno voljeni. Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, v nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Njihov mandat traja od 29. 8. 2021 do 28. 8. 2025. Člana, ki sta predstavnika delavcev, pa imenuje svet delavcev družbe, njun mandat traja od 8. 8. 2019 do 7. 8. 2023.

Člani nadzornega sveta
 
Rudolf Ogrinc, predsednik
Gabrijel Škof, namestnik
Gregor Tomše
Vid Meglič
Borut Jereb, predstavnik delavcev
Iztok Štular, predstavnik delavcev

V okviru nadzornega sveta delujeta dve komisiji:

Revizijska komisija v sestavi: Gregor Tomše (predsednik), Gabrijel Škof in Simon Čadež.

Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve v sestavi: Rudolf Ogrinc (predsednik), Vid Meglič, Iztok Štular.

Akti družbe

Statut družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Etični kodeks Skupine Elektro Gorenjska

Podjetniška kolektivna pogodba 

Akcijski načrt enakosti spolov v Skupini Elektro Gorenjska (Gender Equality Plan)