Obnova energetskega objekta Naklo

Razdelilna postaja (RP) Naklo je bila postavljena pred približno 55 leti, in sicer kot razdelilna transformatorska postaja (RTP) 110/35 kV Naklo. Leta 1995 je bil izveden prehod stikališča s 35 kV na 20 kV napetostni nivo.

Energetski objekt RP Naklo sedaj napaja 20 kV zanke na območju industrijske cone Naklo in širše okolice. Zaradi starosti objekta, predvsem pa z namenom povečanja zanesljivosti omrežja, smo se v skladu z načrti investicij v Elektru Gorenjska že leta 2019 odločili za celostno prenovo objekta RP 20 kV Naklo.

Istočasno smo pristopili tudi k izgradnji ustreznih kabelskih kanalizacij in s prenovo postavili temelje za širitev objekta v razdelilno transformatorsko postajo. Prenova je bila zaradi obsežnosti del razdeljena v tri faze.

Prva faza je potekala od leta 2019 do sredine leta 2020. Obsegala je pripravo komandnega prostora, akumulatorskega prostora, pripravo prostora za transformator lastne rabe ter ureditev prostora za 20-kilovoltno stikališče.

Druga faza je bila zaradi epidemije poseben izziv. Kljub zamikanju dejavnosti so takoj po odprtju držav ekipe izvajalcev, obratovanja in vodja projekta poskrbeli za uspešen prevzem celic v tovarni Siemens v Frankfurtu, ki smo jih jeseni leta 2020 dobavili, vgradili in ustrezno testirali.

Prenovljena RP Naklo je bila v obratovanje vključena konec leta 2020. Testiranje in vključevanje v obratovanje je potekalo brez večjih težav, zahvaljujoč dobro načrtovanemu in izgrajenemu kabelskemu 20 kV omrežju ter novi kabelski kanalizaciji z novimi plastičnimi montažnimi jaški.

Z izgradnjo novih 20 kV kabelskih povezav smo tako lahko v začetku leta 2021 odstranili tudi štiri kilometre dolg železni daljnovod med Kranjem in RP Naklo. Daljnovod se je odstranil tudi z objekta RP Naklo, s čimer je bila omogočena izvedba tretje faze prenove.

Pri prenovi tovrstnih projektov sodelujejo ekipe različnih služb, izvajalcev in podizvajalcev. Brez dobrega vodenja projekta in usposobljenih izvajalcev ne bi mogli izpeljati celotne prenove v tako širokem obsegu del.