Zasilna oskrba

Cenik za zasilno oskrbo z električno energijo

Cenik za zasilno oskrbo je določen na podlagi  44. člena Energetskega  zakona  - EZ-1 (Uradni  list RS, št. 60/19  - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20-ZURE), Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18 in 62/19), 39. a člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04, 23/07 in 17/14- EZ-1) ter 226. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št.7/2021 v nadaljevanju: SONDSEE).

Omrežnino in prispevke, distribucijski operater obračuna skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18,  47/18- popr., 86/18, 76/19, 78/19- popr. in 85/20).

Cenik za omrežnino in prispevke je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si

SODO zagotavlja zasilno oskrbo uporabnikom sistema:

1. v primeru, ko končnemu odjemalcu preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi odpovedi bilančne pogodbe dobavitelju in njegovem umiku iz bilančne sheme,

2. v primeru, ko odjemalec gospodinjskega odjema ali mali poslovni odjemalec poda zahtevo za zasilno oskrbo.

Če zasilno oskrbo zahteva uporabnik sistema, ki ni imetnik soglasja za priključitev, mora svoji zahtevi priložiti soglasje lastnika merilnega mesta iz 250. člena SONDSEE.

Pogoj za dobavo električne energije iz naslova zasilne oskrbe je sprotno poravnavanje vseh zapadlih obveznosti iz naslova izvajanja zasilne oskrbe.

Distribucijski operater na vsakem računu za zasilno oskrbo opozori končnega odjemalca na pravico do menjave dobavitelja električne energije in na višjo ceno električne energije, kot bi jo lahko dosegel na trgu z električno energijo.

V primeru, ko uporabnik sistema nima dobavitelja, ker mu je dotedanji dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti iz naslova omrežnine in je o tem obvestil SODO, uporabnik sistema ni upravičen do zasilne oskrbe.

Cenik se uporablja od 1. 5. 2021 dalje.

Veljavni cenik najdete tukaj