Zasilna oskrba

SODO mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti zasilno oskrbo odjemalcem, ki so priključeni na distribucijsko omrežje v njegovi pristojnosti, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica nesolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora SODO takoj obvestiti odjemalca. V primeru, ko odjemalec nima dobavitelja, ker mu je dotedanji dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti za uporabo omrežja in je o tem obvestil SODO, odjemalec ni upravičen do zasilne oskrbe.

Cenik za zasilno oskrbo