Vzdrževanje CheckPoint in Cisco računalniške strojne in programske opreme ter dodatne storitve

Datum objave: 17. 03. 2023

Šifra: POV23-009
Rok za oddajo: 24. 03. 2023
Izbrani ponudnik: S&T Iskratel d.o.o., Kranj

 

Dne 24. 3. 2023

Vprašanje 1:

V skladu s povabilom k oddaji ponudbe za “Vzdrževanje CheckPoint in Cisco računalniške strojne in programske opreme ter dodatne storitve”, vam sporočamo da imamo v zvezi z osnutkom pogodbe sledeče komentarje oziroma predloge dopolnitev:

V 19. členu - Pogodbena kazen in  odškodninska odgovornost -  ni naveden znesek maksimalne pogodbene kazni, prosim za opredelitev maksimalne odgovornosti.

V 20. členu Odškodninska odgovornost – predlagamo opredelitev, da se le ta nanaša na škodo povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

V 26. členu Predhodne in končne določbe – naveden je 1 mesečni odpovedni rok brez razloga, predlagamo definiranje možnosti odpovedi pogodbe v primeru kršitev določil

 

Odgovor 1:

Naročnik bo navedene ustrezno dopolnjene oziroma spremenjene člene pogodbe upošteval ob pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom. Spremenijo se le spodaj navedeni členi in na način kot je navedeno. V preostalem delu določbe (osnutka) pogodbe ostajajo nespremenjeni.

Spremenjeni členi se po novem glasijo:

K 19. členu:

POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

19. člen

V primeru, da se izvajalec na sporočilo naročnika o napaki ne odzove pravočasno (člen 5) in/ali napake ne odpravi v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsako uro (zamujen odzivni čas) in/ali dan (zamujen rok za odpravo napake) zamude pri odzivu, obračunati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR, do največ 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru, da naročnik ugotovi, da izvajalec delo izvaja z delavcem(i), ki ni(so) ustrezno usposobljen(i) (nimajo certifikatov proizvajalca), ima za vsakokratno kršitev pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR, do največ 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo ali z neusposobljenimi delavci, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

V primeru, da naročniku zaradi zamude ali dela z neusposobljenimi delavci nastane škoda, lahko naročnik od izvajalca zahteva tudi povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

 

K 20. členu:

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

20. člen

Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi delavci pri opravljanju svojega dela naklepno ali iz hude malomarnosti, v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi okvar ali napak v delovanju opreme, razen če je izvajalec vedel za obstoj napake ali jo je sam povzročil. Izvajalec prav tako ne jamči, da bodo licenčna programska oprema ter pripadajoče nadgradnje in popravki brez napak, da bodo programski proizvodi zadovoljili vse naročnikove zahteve in, da bodo programski proizvodi, nadgradnje in popravki delovali neprekinjeno in brez motenj. Naročnik lahko to odgovornost uveljavlja le od proizvajalcev posamezne vrste opreme.

 

K 26. členu:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in velja določen čas, za obdobje 36 mesecev od začetka uporabe. Pogodba se uporablja od 1. 3. 2023 dalje.

Vsaka od pogodbenih strank ima v primeru kršitev pogodbenih določil pravico pogodbo odpovedati z odpovednim rokom enega (1) meseca, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno poštno pošiljko.


 

Povabilo

Nazaj