Vzdrževanje mrežne opreme za obdobje dveh let in dobava računalniškega stikala

Datum objave: 29. 09. 2022

Šifra: POV22-028
Rok za oddajo: 07. 10. 2022
Izbrani ponudnik: SMART COM, d.o.o., Ljubljana

Povabilo.

 

Vprašanje št. 1;

V povabilu k oddaji ponudbe za Vzdrževanje mrežne opreme za obdobje dveh let in dobavo računalniškega stikala, je v priloženi pogodbi neksladnost v členu 22 s predmetom pogodbe, ki je pravilno opredeljen v prvem členu in sicer v členu 22 manjka vrednost stikala. Slednje je določeno v prvem členu prav tako pa tudi v obrazcu ponudbe.

V 32. členu pogodbe je opredeljen 30 dnevni odpovedni rok, ki ga ni mogoče sprejeti, saj storitve ne kupujemo na mesečni osnovi, pač pa jih moramo kupiti najmanj za eno leto v naprej, zato vas prosimo, da ta rok opredelite na naslednji način:

Pogodbeni stranki lahko odpovesta to pogodbo 3 mesece pred zaključkom tekočega leta vzdrževanja za naslednje leto. Ta rok prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki vročen

s priporočeno poštno pošiljko. Stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

 

Odgovor št. 1;

K 22. členu pogodbe:

Naročnik bo kot ceno enega kosa računalniškega stikala Extreme Networks X620 16 100Mb/1Gb/10GBASE-X upošteval vrednost, ki jo bo ponudnik vpisal na obrazec ponudbe št. _______, z dne _______,  in ki je priloga pogodbe (kot izhaja iz 33. člena osnutka pogodbe).

V izogib morebitnim nejasnostim bo naročnik smiselno dopolnil drugi odstavek 23. člena pogodbe, ki se po novem glasi:

»Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša vrednost enega kosa računalniškega stikala Extreme Networks X620 16 100Mb/1Gb/10GBASE-X  __   EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Izvajalec račun za računalniško stikalo, ki je predmet dobave po tej pogodbi, izstavi po opravljeni dobavi.«

V preostalem delu 23. člen ostane nespremenjen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K 32. členu pogodbe:

Naročnik spreminja prvi odstavek 32. člena pogodbe, ki se po novem glasi:

»Pogodbeni stranki lahko odpovesta to pogodbo 3 mesece pred zaključkom tekočega leta vzdrževanja za naslednje leto. Ta rok prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki vročen s priporočeno poštno pošiljko. Stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.«

V preostalem delu 32. člen ostane nespremenjen.

Nazaj