Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d.

Datum objave: 04. 05. 2020

Šifra: POV20-035
Rok za oddajo: 12. 05. 2020
Izbrani ponudnik: ABC GEO d.o.o., Kamnik

Popravek 1 - 5. 5. 2020

Vprašanje 1

Navedeno imate: « Naročnik za potrebe projektiranja in izvedbe investicij potrebuje geodetske načrte za prečkanja

vodotokov, cest, itd., parcel in zemljišč TP (ca. 100 m2) ter linijskih vodov (kablovodi od 100 m do več km)«.

Glede na navedeno mi ni jasno katero fiksno ceno vam moramo podati?

V obrazcih za ponudbo imate pri postavkah navedene različne količine (geodetski načrt 5, zakoličba objektov 10 in 100). Zanima me če podajamo ceno fiksno za začetih 1000 m2 posnetega zemljišča in za začetih 100 m pri linijskih objektih. Če je temu tako zakaj so potem navedene količine. In ravno tako tudi pri zakoličbi.

Pri linijskih objektih si drugače ne predstavljam, da vam podamo fiksno ceno ne glede na dolžino objekta, ki lahko po vaših ocenah znaša od 100 m do več kilometrov.

Odgovor 1

Ponudnik mora pripraviti ponudbo za 5 geodetskih načrtov reda cca 1000m2 velikosti.

Za linijske objekte se ponudba pripravi za vsakih začetih 100 m dolžine (objekti na vpoklic), sumarna količina pa znaša 2500m.

Pri zakoličbi TP ponudnik pripravi ponudbo tako, da se na terenu vzpostavi 4 mejnike iz že izdelanega posnetka.

Pri zakoličbi linijskih objektov se na terenu vzpostavi poljubno število točk (vsaka točka šteje) iz projekta v katastru.

Pri eni in drugi zakoličbi je možna zahteva po izdelavi uradnega zapisnika, ki se obračuna ločeno glede na to ali je zakoličba uradna ali zgolj informativna (točka 2.3 v predračunu).

 Naročnik objavlja tudi popravek ponudbenega predračuna.

Povabilo

Nazaj