05. 04. 2023

Izdali smo Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo za leto 2022

Izdali smo Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo za leto 2022

Distribucijska podjetja smo enkrat letno dolžna izdelati krovno poročilo, ki vsebuje letne podatke o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in o kakovosti napetosti. S tem namenom v Službi za obratovanje, skupaj z Službo za uporabnike omrežja pripravijo letno poročilo. 

Neprekinjenost napajanja se spremlja s parametri na podlagi števila in trajanja prekinitev ter s količinami nedobavljene energije zaradi prekinitev napajanja za celoten sistem in za vsa prevzemno-predajna mesta.

Komercialna kakovost označuje vidike kakovosti storitev, ki izhajajo iz odnosov med distribucijskim operaterjem in uporabniki sistema.

Kakovost napetosti zajema tehnične karakteristike napetosti na prevzemno-predajnem mestu uporabnika sistema, ki so predpisane v tehničnem standardu SIST EN 50160. Stalno spremljanje in periodično preverjanje stanja kakovosti napetosti poteka na zbiralkah VN/SN RTP, na meji med prenosnim in distribucijskim sistemom.

Trend vrednosti vseh kazalnikov neprekinjenosti napajanja na nivoju podjetja Elektro Gorenjska ostaja na podobnem nivoju, oziroma je opazen padajoči trend glede na pretekla leta. Razlogi za dobre in izboljšane vrednosti kazalnikov so predvsem posledica stalnega vlaganja ter posodabljanja elektroenergetskega omrežja na vseh napetostnih nivojih ter kvalitetno izvajanje vzdrževalnih del.

Leto 2022 je bilo leto stabilnega vremena, brez močnejših viharjev in snežnih metežev, kar se odraža na številu nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitvah. Teh je bilo v primerjavi s preteklim letom 2021 za 47 odstotkov manj.

Prav tako je bilo leto 2022 zaznamovano z izpadom dela omrežnine, kar se je odrazilo na manjšem številu investicijskih vlaganj v omrežje. Posledično je bilo načrtovanih dolgotrajnih prekinitev za 12% manj kot v preteklem letu.

Pohvala in zahvala vsem zaposlenim, ki se trudijo, da je kakovost oskrbe z električno energijo iz dneva v dan boljša.

Letna poročila o kakovosti oskrbe z električno energijo za vsa leta so na voljo na spletni strani Elektra Gorenjska, na naslednji povezavi

Nazaj na vse novice