Politika integriranega sistema kakovosti (iSVK)

S politiko integriranega sistema kakovosti (iSVK), ki je del poslovne politike se vodstvo podjetja zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami.


Pri tem bo uveljavljalo kulturo družbe, ki temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, varovanja okolja, vlaganju v zaposlene, zagotavljanju njihove zavzetosti in njihovega zadovoljstva preko načel usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter navsezadnje zavezanosti k nenehnemu izboljševanju.


Politiko iSVK uresničujemo z vizijo doseganja postavljenih strateških usmeritev, kot temeljnih dolgoročnih ciljev iSVK:

 • skrb za stalno izboljševanje vseh področij iSVK-ja:
  - vodenje kakovosti (SVK),
  - obvladovanje tveganj (OT),
  - odgovorno ravnanje z okoljem (SRO),
  - varnost in zdravje pri delu (VZD),
  - varnost informacij (SVI),
  - merilni laboratorij (ML) ter
  - področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih (DPP);
 • skrb za stalno informiranje zaposlenih, njihovo usposabljanje ter dviganje njihove motivacije, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih do družbe in njihovem zadovoljstvu;
 • zavezanost družbe za javno dostopnost relevantnih podatkov s področja iSVK;
 • zavezanost družbe k zagotavljanju skladnosti delovanja z zakonskimi in drugimi zahtevami s področja iSVK;
 • zaveza vodstva k zagotavljanju pogojev in načinov za vzpostavitev, ter k vzdrževanju sistema iSVK, kar bo zagotovilo njegov obstoj in neprestano rast.

Sistem SVK (ISO 9001):

 • skrb za ustrezno načrtovanje poslovanja in trajnostni razvoj družbe;
 • zavezanost zaposlenih k načrtovanju in uresničevanju kakovosti;
 • sistematično spremljanje delovanja poslovnih procesov;
 • obvladovanje poslovnih tveganj;
 • naravnanost k zmanjševanju stroškov poslovanja, ob istočasni visoki profesionalni stopnji opravljanja dejavnosti.

Sistem SVK (ISO 31000):

 • skrb za ustrezno prepoznavanje strateških tveganj;
 • skrb za sistematično obvladovanje strateških tveganj ter stalno oziroma redno nadziranje sprememb, ki bi posledično lahko vplivale na uresničitev tveganj;
 • poročanje o prepoznanih tveganjih ter pravočasno podajanje ukrepov za obvladovanje posameznih prepoznanih tveganj in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na poslovanje družbe;
 • stalno izboljševanje sistema obvladovanj tveganj.

Sistem SRO (ISO 14001):

 • preprečevanje onesnaževanja okolja ter optimalno izkoriščanje surovin in naravnih virov v času njihovega življenjskega cikla;
 • skrbno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi;
 • sistematično prepoznavanje okoljskih vidikov, njihovih vplivov in njihovo obvladovanje;
 • zmanjševanje neugodnih vplivov na okolje skladno z zakonodajo;
 • obvladovanje okoljskih tveganj;
 • zavezovanje dobaviteljev (blaga, storitev in gradenj) k boljšemu odnosu do okolja;
 • povečevanje okoljske zavesti in odgovornosti dejanj med zaposlenimi;
 • zaveza h komuniciranju z notranjimi in zunanjimi javnostmi v zvezi z ravnanjem z okoljem;
 • stalno izboljševanje procesa ravnanja z okoljem.

Sistem SVI (ISO/IEC 27001):

 • oblikovanje celovitega pristopa k informacijski varnosti v družbi;
 • pravočasno odkrivanje in poročanje o varnostnih incidentih ter posledično zmanjševanje stroškov, ki jih taki dogodki povzročajo;
 • izboljševanje procesa sistema varovanja informacij s pomočjo okvirnih in izvedbenih informacijsko varnostnih programov, z namenom povečanja informacijske varnosti družbe;
 • sistematično prepoznavanje informacijsko varnostnih tveganj in njihovo obvladovanje;
 • nenehno ozaveščanje zaposlenih z namenom povečanja nivoja informacijske varnostne kulture;
 • zavedanje pomena in varno upravljanje z informacijami z namenom varovanja osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti družbe;
 • zavezovanje dobaviteljev (blaga, storitev in gradenj) k upoštevanju informacijske varnostne politike.

Sistem VZD (ISO 45001):

 • zaveza vodstva k zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer z namenom preprečevanja z delom povezanih poškodb in okvar zdravja;
 • redna izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja za vsako delovno mesto, ter njihovo posodabljanje;
 • izvajanje periodičnih preiskav in nadzorov, ter odpravljanje škodljivih dejavnikov v delovnem okolju;
 • sistematično pregledovanje delovne in varovalne opreme;
 • izdelava navodil za varno delo in nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 • nenehno spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter odkrivanje in preprečevanje njihovih vzrokov;
 • redno usposabljanje delavcev za varno delo;
 • nenehno odpravljanje nevarnosti in zmanjševanje tveganj za zdravje in varnost pri delu;
 • vključenost delavcev, ter posvetovanje in sodelovanje vodstva z delavci in njihovimi predstavniki pri reševanju zadev s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • zavezovanje dobaviteljev (blaga, storitev in gradenj) k uporabi osebne varovalne opreme in k varnemu in zdravemu delu;
 • stalno izboljševanje procesa sistema varnosti in zdravja pri delu s pomočjo okvirnih in izvedbenih varnostnih programov, z namenom preprečevanja nezgod in smrti pri delu.

Politika sistema ML (ISO/IEC 17020), ki je tudi del iSVK-ja, je določena znotraj Poslovnika ML.

Kronološki pregled prejetih standardov:

 • Leto 2002 - certifikat ISO 9001, sistem vodenja kakovosti
 • Leto 2006 - certifikat ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem
 • Leto 2007 -  BS OHSAS 18001, sistem varnosti in zdravja pri delu
 • Leto 2011 - osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
 • Leto 2012 - najvišje državno priznanje Poslovna odličnost (PRSPO)
 • Leto 2014 - polni certifikat Družini prijazno podjetje
 • Leto 2017 - certifikat ISO:IEC 27001, sistem vodenja varovanja informacij
 • Leto 2019 – certifikat ISO 45001, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu