Sklepi 17. redne seje skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 2. julij 2012 - Na današnji 17. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Kranju, so se delničarji seznanili z letnimi poročili družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2011, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Podelili so tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Gorenjska, kjer je bilo prisotno 87,15 odstotka zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2011 in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2011. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2011 znašal 1.384.165,68 EUR. Sprejeli so sklep, da se dobiček razdeli med delničarje v obliki dividend, v višini 0,08 EUR bruto na delnico. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem tistim delničarjem, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v KDD.

Delničarji so se seznanili s poročilom nadzornega sveta o pregledu poslovanja določenih poslov (Priporočilo št. 9), s poročilom o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 ter s poročilom o optimizaciji stroškov dela (Priporočilo št. 7).

Delničarji so potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom, prav tako so potrdili imenovanje revizorske družbe DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2012.

O predlogu manjšinskih delničarjev o možnosti odkupa lastnih delnic družbe na skupščini niso glasovali, saj je bila točka na predlog predlagateljev, manjšinskih delničarjev, umaknjena z dnevnega reda.


<<   Nazaj