Sklepi 10. seje skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Na sedežu Elektra Gorenjska, javnega podjetja za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,  je v petek ob 12. uri zasedala skupščina družbe Elektra Gorenjska in obravnavala spremembe  firme ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava Elektra Gorenjska je sklicala skupščino družbe zaradi zagotavljanja izpolnjevanja Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES, ki v 15. členu opredeljuje zahtevo po pravni in funkcionalni ločitvi upravljavcev distribucijskega omrežja.

Rok, ki je določen za izpolnjevanje te obveznosti je 1. julij 2007. 

Skupščina je na seji z ustrezno večino potrdila spremembo firme in sprejela spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine novim pogojem poslovanja in s tem uskladitve z veljavnimi predpisi.


<<   Nazaj