Sklepi 14. redne seje skupščine Elektro Gorenjska

Na današnji, 14. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Kranju, so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD, odločali so o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu, spremembah in dopolnitvah statuta ter izplačilu manjšinskim delničarjem.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnih 88,29 odstotkov zastopanega kapitala družbe, je potrdila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za preteklo poslovno leto.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2009 znašal 657.682,09 EUR, in sprejeli sklep, da se le ta razporedi za druge rezerve iz dobička.

Delničarji so potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom.

Delničarji so prav tako potrdili imenovanje revizorske družbe DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2010.

Skupščina delničarjev je zavrnila predlog sklepa o zavarovanju odškodninske odgovornosti uprave in nadzornega sveta z obrazložitvijo, da se lahko zavarujejo le člani nadzornega sveta individualno.

Skupščina delničarjev je prav tako zavrnila predlog manjšinskih delničarjev glede predloga o načinu izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, z obrazložitvijo, da bodo osnova za vse postopke v zvezi z manjšinskimi delničarji skrbni pregledi družb. 

 


<<   Nazaj