14. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.,
uprava sklicuje

14. redno sejo skupščine ELEKTRA GORENJSKA, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

 

ki bo v petek, dne 27. avgusta 2010 ob 13.00 uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a (sejna soba – II. nadstropje) 

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

  • za predsedujočo skupščini:                            Branka Neffat, univ. dipl. prav.
  • preštevalki glasov:                                       Romana Božnar
                                                                      Marjeta Rozman

Seji bo prisostvoval vabljeni notar                    Andrej Škrk.

                                                        

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

 

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.

 

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 8.6.2010 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2009, saj po preveritvi letnega poročila ni imel nobenih pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

Letno poročilo za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe.

 

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 v znesku 657.682,09 EUR se uporabi tako, da se razporedi v druge rezerve iz dobička.

 

Utemeljitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2009 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička.

 

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

 

Utemeljitev:

 V Uradnem listu Republike Slovenije št. 42/2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je sicer začel veljati 20. junija 2009, a hkrati določil, da se začnejo posamezni členi uporabljati 1. septembra 2009 in da so dolžne družbe svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010. Največje spremembe je ZGD-1 doživel v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine.

Obrazložitev vsake posamezne spremembe in dopolnitve statuta je podana neposredno pod predlagano spremembo ali dopolnitvijo v besedilu »Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Gorenjska, d. d.,« ki je v prilogi.

 

4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo

Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

 

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Med njene stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču. Pri opravljanju storitev tesno sodelujejo z drugimi članicami njihove regionalne družbe Deloitte Srednja Evropa ter z globalno družbo Deloitte Touche Tohmatsu.

 

5. Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov nadzora in vodenja

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto 2 mio evrov.

 

Utemeljitev:

Nadzorni svet družbe Elektro Gorenjska d.d. zaradi velike odgovornosti članov organov vodenja in nadzora predlaga možnost zavarovanja odgovornosti iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora.

 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23. 8. 2010 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu:. Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

 

Predsednik uprave:

mag. Jože Knavs

 

 

Spremembe in dopolnitve statuta družbe Elektro Gorenjska, d. d.   (PDF PDF 109 KB)

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (PDF PDF 60 KB)
Prijava udeležbe na skupščini ( DOC 68 KB)

Prijava na skupščino in pooblastilo ( DOC 62 KB)

Preklic pooblastila ( DOC 54 KB)

Pooblastilo ( DOC 59 KB)

 

 


<<   Nazaj