13. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d.d.

13. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d.d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d. d., uprava sklicuje

13. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, podjetja za distribucijo električne energije, d. d.,

ki bo v sredo, dne 26. avgusta 2009, ob 09.00 uri, na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a (sejna soba - II. nadstropje) z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

  • za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
  • preštevalki glasov: Romana Božnar, Marjeta Rozman.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalki glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvoval notar, ki bo vodil in pripravil zapisnik v skladu z zakonom.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2008 v znesku 283.640,54 EUR se uporabi tako, da se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Utemeljitev:

V skladu s statutom in ZGD-1 se skupščina seznani z letnim poročilom in sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog o uporabi bilančnega dobička.

3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve statuta:

1) V preambuli se črta besedilo »javno«.

2) Črta se 4. člen.

3) Črta se 19. člen.

4) Vsi členi se ustrezno preštevilčijo v skladu s spremembami iz 2. in 3. točke.

5) V drugem odstavku sedanjega 55. člena (po preštevilčenju iz 4. točke je to 53. člen) se črta besedilo:

 »delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.«

6) Črta se tretji odstavek sedanjega 55. člena (po preštevilčenju iz 4. točke je to 53. člen), ki se glasi:

»V kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za dividende.«

7) Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. (štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.«

Dosedanja XI., XII. in XIII. poglavje se ustrezno preštevilčijo.

8) V 1. odstavku 60. člena (po preštevilčenju iz 4. točke je to 58. člen) se datum 08.06.2007 (osmi junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 26.08.2008 (šestindvajseti avgust dva tisoč osem).

Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.

Utemeljitev:

Predlagajo se spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so potrebne, ker družba ni javno podjetje in predvsem zaradi uvedbe udeležbe delavcev pri dobičku skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS št. 25/2008).

4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotovi, da se dne 26.08.2009 izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:

  • mag. Marijanu Koželju,
  • Francu Lavriču,
  • Vidi Lorber in
  • mag. Branku Mencingerju.

Skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

  • Aleša Groznika,
  • Ludviga Sotoška,
  • Mojco Golc in 
  • Darjana Petriča

za naslednje štiriletno mandatno obdobje.

Utemeljitev:

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, nadzorni svet predlaga imenovanje novih članov za celo mandatno obdobje.

5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skladno s Sklepom in priporočili glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, ki jih je Vlada RS sprejela dne 22.01.2009, znaša sejnina za predsednika Nadzornega sveta bruto 429,00 €, za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 330,00 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.

Utemeljitev:

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 22.01.2009 o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize je podan predlog o določitvi sejnine za člane nadzornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

V skladu s predpisi nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje pooblaščene revizijske družbe.

7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo - Direktorata za energijo, uprava uvršča na dnevni red seje skupščine naslednjo točko:

»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti družbe«

Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem delitve družbe na dve družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove družbe na ta način naj bo izvedena na dan 1.1.2010.

Utemeljitev:

Uprava je dne 10.07.2009 prejela dopis Ministrstva za gospodarstvo - Direktorata za energijo, s katerim je v imenu Republike Slovenije, ki je večinski delničar z več kot 75% deležem, naložilo upravi, da prične s pripravo postopka za izvedbo delitve družbe na dve ločeni družbi, tako da bo ena družba opravljala omrežno dejavnost, druga družba pa tržno dejavnost. Predlaga se statusno preoblikovanje v obliki oddelitve z ustanovitvijo nove kapitalske družbe. V skladu z navedenim dopisom Ministrstva za gospodarstvo - Direktorata za energijo je uprava navedeno točko uvrstila na dnevni red skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2008, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l. RS št. 42/06 in 60/06, 10/08, 68/08) bo vabilo z  gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.elektro-gorenjska.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.  

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim   pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.

 

Vljudno vabljeni.  

 

Predsednik uprave:

mag. Jože Knavs

 

 


<<   Nazaj