Izvajanje vzdrževanja in gradenj

Zagotavljamo zanesljivost, strokovnost, kvaliteto in konkurenčnost. Izvajamo vse meritve po programu Edison in Edison plus.

Izvajamo dela pod napetostjo na napravah in vodih nizke in srednje napetosti, kar je velika prednost za končne odjemalce, saj dela izvedemo brez motenj odjema električne energije.

Na področju vzdrževanja elektroenergetskih objektov in naprav vam nudimo pogodbeno vzdrževanje z izvajanjem rednih pregledov, meritev in revizij vaših transformatorskih postaj, priključno merilnih mest, naprav ter vodov na NN in SN nivoju s spremljanjem obratovalnega stanja in vodenjem evidenc. V sklopu vzdrževanja vaših elektroenergetskih naprav izvajamo meritve po programu EDISON in EDISON PLUS in sicer:

 • ozemljitev in galvanskih povezav v TP,
 • električne inštalacije,
 • izolacijske upornosti navitja transformatorja,
 • dielektrično ustreznost transformatorskega olja,
 • izolacijsko upornost nizko in srednje napetostnih kablov,
 • kvaliteto spojev s pomočjo termovizijske kamere.

Poleg pogodbenega vzdrževanja izvajamo tudi vsa ostala tekoča in planirana vzdrževalna dela, kot so obnove dotrajanih elektroenergetskih objektov, naprav, priključno merilnih mest ter nadzemnih in podzemnih vodov na NN in SN nivoju. V stalni pripravljenosti imamo tudi intervencijske vzdrževalne skupine, ki poskrbijo, da v čim krajšem času odpravijo okvare na srednje napetostnem omrežju.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj pri novogradnjah elektroenergetskih objektov, tako za lastne kot tuje investicije, nudimo konkurenčne storitve na področju izvajanja gradenj:

 • vseh vrst transformatorskih postaj 10-20/0,4 kV,
 • NN in SN podzemnih ter nadzemnih elektroenergetskih vodov,
 • NN priključkov s priključno merilnim mestom za vse vrste odjema,
 • ostalih elektroenergetskih objektov in naprav na NN in SN nivoju,
 • prestavitve, predelave in rekonstrukcije elektroenergetskih objektov, naprav ter vodov na NN in SN nivoju. 

Ostala elektromontažna dela in storitve, ki jih izvajamo so:

 • elektromontažna dela pod napetostjo na nizkonapetostnem nivoju,
 • montaža in zamenjava merilno krmilnih naprav,
 • montaža in predelava priključno merilnih mest za vse vrste odjema.

Naročilnica za izvedbo NNP

Telefon: 04 20 83 195
Faks: 04 20 83 372
E-pošta: hsbeokfAfmflusp.hpsfoktlb/tj