Priključevanje na distribucijsko omrežje

Za vsak poseg v prostor, za katerega se zahteva izdaja gradbenega dovoljena je potrebno pridobiti od upravljavca določene infrastrukture ustrezno izjavo, s katero upravljavec potrjuje projektne rešitve in način vključevanja v želeno infrastrukturo. Pridobivanje se prične s skupno vlogo za izdajo projektnih pogojev in soglasjem za priključitev. 

Natisnite enotno vlogo in jo izpolnite ročno

Enotna vloga za izdajo dokumentov pred priključitvijo

  

Projektni pogoji (PP) se izdajo le v primeru, če se predvideva gradnja objekta v varovalnih pasovih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Soglasje za priključitev (SZP) se izda v primeru:

  • da se novogradnja priključuje na distribucijsko omrežje,
  • spremembe priključne moči,
  • spremembe ali rekonstrukcije priključka,
  • spremembe tehničnih karakteristik naprav uporabnika,
  • spremembe skupine končnih odjemalcev.

V primeru, da objekt ovira elektroenergetske naprave investitor v sodelovanju z upravljavcem izdela projekt tehnične rešitve. Enako velja v primeru, če je v SZP zahtevana projektna rešitev vključevanja v distribucijsko omrežje.

Na podlagi vloge za izdajo "Mnenje k projektu" in predložene ustrezne projektne dokumentacije soglasodajalec izda dokument "Mnenje k projektu".

Kadar objekt ne posega v bližino elektroenergetskih naprav in tudi ni priključen na distribucijsko omrežje se že na podlagi vloge za izdajo projektnih pogojev, kateri je priložena idejna zasnova izda "Mnenje k projektu".

Seznanitev z varstvom osebnih podatkov

Zloženka "Postopek priključevanja odjemalca na elektrodistribucijsko omrežje"

Diagram poteka priključevanja investitorja/uporabnika na distribucijsko omrežje

 

Vloge:

Enotna vloga za izdajo dokumentov pred priključitvijo

Vloga za izdajo pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje

Dokumenti pred priključitvijo:

Izjava o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu izgradnje priključka

Vloga za priključitev in uporabo sistema

Cenik omrežnine za priključno moč

Izjave za začasno priključitev objekta za potrebe pregleda, preskušanja in meritev električne inštalacije

Izjava pooblaščenega preglednika električnih inštalacij o ustreznosti električnih inštalacij

Služnostne pogodbe

Vzorec 1 se uporabi takrat, ko je služnostni zavezanec hkrati tudi investitor.
Vzorec 1

Vzorec 2 se uporabi takrat, ko trasa NNO poteka preko zemljišča, ki je v lasti občine, občina pa za ustanovitev služnostne pravice zahteva plačilo odškodnine. V primeru, da občina ne zahteva plačila odškodnine se uporabi vzorec 3.
Vzorec 2

Vzorec 3 se uporabi takrat, ko trasa NNO poteka hkrati tako preko zemljišča služnostnega zavezanca, kot tudi investitorja. Tako je v tem primeru tudi investitor služnostni zavezanec za ustanovitev služnostne pravice dostopa, vzdrževanja, obnove itd. elektroenergetskih naprav v korist Elektra Gorenjska, d. d.
Vzorec 3

Vzorec 4 se uporabi takrat, ko investitor ne pridobiva gradbenega dovoljenja in tako ne potrebuje služnostne pravice vknjižene v svojo korist na zemljišču, ki je v lasti služnostnega zavezanca.
Vzorec 4

Prepoved odtujitve
V primeru, da je na zemljišču vknjižena pravica prepovedi odtujitve (sem spada tudi pravica prepovedi obremenitve) mora imetnik pravice prepovedi odtujitve izpolniti in podpisati spodnji obrazec ter notarsko overiti svoj podpis.

Obrazec vpisno dovoljenje imetnika prepovedi odtujitve

Natisnite enotno vlogo in jo izpolnite ročno