Merjenje električne energije

Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom upravljavca omrežja, ki v soglasju za priključitev določi vrsto, tip in razred točnosti merilnih in krmilnih naprav ter mesto in način njihove namestitve. Vrsto in tip merilne, krmilne in komunikacijske opreme na merilnih mestih določa nabor merilne opreme. Izvedba merilnega mesta je določena v tipizaciji merilnih mest.

Nabor merilne opreme

 

Merilna mesta uporabnikov pri katerih se moč meri, morajo biti opremljena z napravami, ki zagotavljajo:

 • merjenje in registracijo 15-minutnih vrednosti delovne in jalove energije,
 • lokalni prikaz obračunskih vrednosti,
 • daljinski prenos podatkov do upravljavca.

Potrebna oprema na merilnem mestu:

 • ustrezen multifunkcijski števec,
 • merilni transformatorji,
 • ustrezna komunikacijska naprava,
 • zagotovljena komunikacija za prenos merilnih podatkov.

Potrebna oprema v merilnem centru:

 • sistem za zajemanje merilnih podatkov,
 • baza merilnih podatkov,
 • orodja za obdelavo in posredovanje podatkov.

Merilna mesta uporabnikov pri katerih se moč ne meri, morajo biti opremljena z merilnimi napravami, ki zagotavljajo:

 • merjenje in registracijo delovne energije,
 • lokalni prikaz obračunskih vrednosti.

Navodila za odčitavanje elektronskih števcev proizvajalca LANDIS+GYR

Navodila za odčitavanje elektronskih števcev proizvajalca ISKRAEMECO

Priporočila za vgradnjo prenapetostne zaščite nizkonapetostnih odvodnikov

Vezalna shema individualne samooskrbe

Enopolna shema individualne samooskrbe

Kontrola števca električne energije

 

Opozorilo

Vse uporabnike omrežja opozarjamo, da spremljajo pravilnost delovanja preklopa tarife na števcih električne energije. Po splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. št 126/2007) se po 74. členu pri uporabnikih z dvotarifnim merjenjem električne energije količine električne energije obračunajo tako, kot jih je izmeril števec ne glede na pravilnost delovanja krmilne naprave.

V 127. členu Splošnih pogojev je opredeljeno, da je SODO odgovoren za vzdrževanje merilnih in krmilnih naprav in je zadolžen le te popraviti oz. zamenjati, ko to ugotovi oziroma v 8 dneh po obvestilu odjemalca. Zato je odjemalec dolžan SODO obvestiti, če ugotovi, da stikalna ura ne deluje ali prehiteva oz. zaostaja za več kot eno uro. V primeru ugotovljenih nepravilnosti na področju distribucijskega omrežja Elektro Gorenjska vas zato prosimo, da morebitno napako nedelovanja preklopa tarife obvestite Elektro Gorenjska, kot izvajalca storitev SODO!