Dostop do omrežja

Cenik za uporabo elektroenergetskega omrežja

V skladu z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. list RS št. 66/2015) in določili sklenjene pogodbe o uporabi sistema, je uporabnik sistema dolžan distributerju omrežja mesečno plačevati ceno za uporabo omrežij.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispvek OVE+SPTE)

Prispevek za energetsko učinkovitost

Cenik omrežnin za uporabo distribucijskega omrežja za leto 2019 (Vir: SODO d.o.o.)

Cenik omrežnin za uporabo prenosnega omrežja za leto 2019 (Vir: SODO d.o.o.)

Cenik prispevka za delovanje operaterja trga z električno energijo za leto 2019 (Vir: SODO d.o.o.)