Izvedba optične povezave RTP Primskovo - RTP Zlato polje s privodi

Datum objave: 04. 09. 2019

Šifra: POV19-033
Rok za oddajo: 13. 09. 2019
Izbrani ponudnik: MENSEL d.o.o., Ljubljana

vabilo

Vprašanja in odgovori - 12. 9. 2019

 

VPRAŠANJE 1

 Na osnovi vašega povpraševanja Št.: POV19-033 za objekt - Izvedba optične povezave RTP Primskovo - RTP Zlato polje s privodi, za katerega ugotavljamo, da je enak prejšnjemu – preklicanemu.

ODGOVOR 1

Povpraševanje ni enako prejšnjemu, v povabilu k oddaji ponudb št. POV19-033 naročnik od ponudnikov pričakuje, da s predložitvijo zahtevan​ih dokazil izkažejo izpolnjevanje dodatnih zahtev naročnika.

 

 VPRAŠANJE 2

Ali so dopustne variantne ponudbe ( glede na to da zahtevate točno določene materiale )

ODGOVOR 2

Variantne ponudbe niso dopustne.

 

VPRAŠANJE 3

Ali se uporablja 75. člen ZJN-3 Razlogi za izključitev  - terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),….

ODGOVOR 3

Gre za povpraševanje po izvedbi gradnje, katerega ocenjena vrednost je nižja od 100.000 EUR, zato za postopek št. POV19-033 ne veljajo določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

 

VPRAŠANJE 4

Ali kot ponudnik moramo imeti tudi urejene tudi sledeče stvari in so pogoj za prijavo na razpis - da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ali prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni urad v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika.

ODGOVOR 4

Gre za povpraševanje po izvedbi gradnje, katerega ocenjena vrednost je nižja od 100.000 EUR, zato za postopek št. POV19-033 ne veljajo določila Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

 

VPRAŠANJE 5

Prosimo, da se zaradi transparentnosti vodenja postopka, po oddaji ponudb naredi zapisnik ( naziv ponudnika, cena, … ) in se ga posreduje vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo.

ODGOVOR 5

Gre za povpraševanje po izvedbi gradnje, katerega ocenjena vrednost je nižja od 100.000 EUR, zato za postopek št. POV19-033 ne veljajo določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Je pa naročnik zavezan k spoštovanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja. V primeru, da bo naročnik prejel zahtevek, bo postopal po določbah navedenega zakona. 

 

VPRAŠANJE  6

Prosimo če nam lahko sporočite ali lahko na predmetnem naročilu nastopamo kot skupna ponudba z partnerjem in s tem zadostimo pogojem iz razpisne dokumentacije.
ODGOVOR 6

Lahko, vendar mora ponudnik predmetno naročilo gradnje (izvedba optične povezave) izvesti v skladu z zahtevami naročnika (npr. ponudnik, bo moral, če  nima delavcev s kvalifikacijo, ima pa jih soponudnik, pri izvedbi sodelovati z delavci, ki to kvalifikacijo imajo). 

 

VPRAŠANJE 7

Pripravljam ponudbo pa me zanima ali mora biti kabel CMAN ali je lahko SMAN. Sedaj skoraj vsi uporabljajo SMAN.

ODGOVOR 7

Kabel mora biti CMAN.

 

VPRAŠANJE 8

Meritve: v dokumentaciji piše meritve power meter v specifikaciji za meritve pa ni navedeno… ali je potrebno še power meter ker zaradi tega lahko cena poskoči oz varira… in je lahko takoj presodna pri izbiri ponudnika.

 Že tako je po popisu če prav vidim 624 meritev z ene strani in še enako število z druge strani.  … skupaj 1.248 reflektografov ( 1310 in 1550) samo OTDR

ODGOVOR 8

Power meter ni potreben.

VPRAŠANE 9

Glede na to, da navajate da power meter ni potreben kako pričakujete, da izvedemo postavko pod točko 24 Izdelava merilno - tehnično dokumentacijo .... - slabljenje na relaciji z merilnikom optične moči.

ODGOVOR 9

Glede na vprašanja ponudnikov smo se odločili, da meritve moči z power metrom ne zahtevamo, obstajajo pa merilni instrumenti kateri opravijo vse tri meritve. Meritev moči nam ni bistvenega pomena, zato je ne zahtevamo eksplicitno, v kolikor pa je ponudnik pripravljen meritev moči izvesti posebej z merilnikom moči pa omenjeno meritev seveda lahko izvede. Zatorej lahko ponudnik opravi vse zahtevane meritve, ki so v popisu del, tako da je popis del skladen z zahtevami, oziroma meritev z power metrom ni potrebna.

Nazaj