Izdelava elementov projektne dokumentacije za novo 110 kV stikališče RTP 110/20 kV Škofja Loka in objekt krajevnega nadzorništva

Datum objave: 29. 01. 2018

Šifra: POV18-007
Rok za oddajo: 05. 02. 2018
Izbrani ponudnik: Studio Tržič d.o.o., Tržič

Vprašanje 2

V povabilu k oddaji ponudbe, Št.: POV18-007, objavljenem na vaši spletni strani piše, citiram: »Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.«

 pri povpraševanju nisem zasledila nobenih posebnih obrazcev, razen obrazca ponudbe? Prosim za pojasnilo?

Odgovor:

V tem postopku povpraševanja se izpolni in podpiše le obrazec ponudbe.

Vprašanje 1

 -          Ali ponudba za projektno dokumentacijo zajema tudi projektiranje stavbe KN – na strani 10 in 28 je navedeno, da KN ni predmet projektne naloge?

-          Kakšen je predvideni obseg načrta strojnih instalacij – verjetno so potrebne zaradi KN?

-          Kdo bo opravljal koordinacijo oz. odgovorno vodenje projekta tekom projektiranja?

-          Ali priprava vodilne mape zajema tudi urbanistični del s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij?

-          Ali načrti arhitekture, gradbene konstrukcije in zunanje ureditve zajemajo tudi prostora za drogove z uto in temelje prestavljenega zaključnega stebra?

-          V kakšni obliki obstajajo načrti obstoječega objekta (objektov), zaradi priprave načrta odstranitve objekta (papirna, digitalna dwg, …)?

 Odgovor:

  • Ponudba za projektno dokumentacijo zajema tudi projektiranje stavbe KN. Projektna naloga se nanaša samo na objekt RTP-ja.

  • Strojne inštalacije so potrebne v prostorih krajevnega nadzorništva (WC, čajna kuhinja, umivalnica) – vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija),

  • Odgovorni vodja projekta je g. Matej Logonder.

  • Priprava vodilne mape zajema tudi urbanistični del s pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij.

  • Načrti arhitekture, gradbene konstrukcije in zunanje ureditve NE zajemajo tudi prostora za drogove z uto in temelje prestavljenega zaključnega stebra.

  • Za obstoječe objekte obstaja kompletna dokumentacija samo v papirni obliki. V el. obliki obstaja samo del načrta arhitekture.

Povabilo

Nazaj