04. 09. 2023

Oškodovani v poplavah naj se obračajo izključno na občinske komisije

Vsi, ki so utrpeli škodo v naravni ujmi avgusta 2023, naj se za vse informacije glede upravičenosti do interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov ter za oddajo vloge za povrnitev nastale škode obrnejo na občinske komisije, ki izvajajo popis škode.

Oškodovani v poplavah naj se obračajo izključno na občinske komisije

Dokazila o škodi in vloge za povrnitev škode ni treba pošiljati distribucijskemu operaterju, elektrodistribucijskim podjetjem ali dobaviteljem električne energije. Distribucijski operater električne energije bo podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih pridobil sam, iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vsem odjemalcem v Sloveniji pa se bo električna energija, ki je bila dobavljena na dan solidarnosti, 14. avgusta 2023, obračunala po nižji dnevni tarifni postavki. Vse ukrepe predpisuje Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Na podlagi ocenjene škode na posameznem objektu bo distribucijski operater električne energije končne odjemalce v osmih dneh od prejema podatkov razvrstil v naslednje skupine:

-        odjemalci, pri katerih je nastala blaga škoda na objektu;

-        odjemalci, pri katerih je nastala huda škoda na objektu; 

-        odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen in odjem ni mogoč.

Vsem odjemalcem, pri katerih zaradi posledic poplav in plazov odjem električne energije ni mogoč, se tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo znižajo na nič. Ta ukrep velja od 4. avgusta 2023 do ponovne priključitve na električno omrežje in oskrbe z električno energijo. 

Ti odjemalci tudi ne plačujejo:

-        akontacije za porabo električne energije v primeru letnega obračunavanja energije,

-        prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije,

-        prispevka za energetsko učinkovitost,

-        prispevka za delovanje operaterja trga.

Prav tako se bo vsem odjemalcem v Sloveniji električna energija, ki je bila dobavljena na dan solidarnosti (14. avgust 2023), obračunala po nižji dnevni tarifni postavki. Obračun porabljene električne energije se bo tam, kjer so nameščeni napredni merilni sistemi, opravil na podlagi merilnih podatkov po dejanski porabi. Tam, kjer ni nameščenega naprednega merilnega sistema, pa bo operater izvedel korekcijo porabe za 14. avgusta 2023 na osnovi zadnje evidentirane povprečne dnevne porabe.

Nazaj na vse novice