23. 06. 2020

Sklepi 27. redne seje skupčine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Sklepi 27. redne seje skupčine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 23. junij 2020 – Na 27. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., na katerem je bilo prisotnih 85,22 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2019. Odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, seznanili so se s prejemki uprave in nadzornega sveta, potrdili so spremembe statuta družbe, prav tako so sprejeli nov Poslovnik skupščine.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička v višini 2.418.286,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 23. julija 2020 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. julij 2020 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Seznanili so se s posledicami epidemije koronavirusa v energetiki, s prejemki nadzornega sveta v času epidemije COVID - 19, prav tako so se seznanili o celovitem energetskem in podnebnem načrtu in pomenu distribucijskih podjetij v njem.

Družbo BDO Revizija, d.o.o. so imenovali za pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo na naslednji povezavi.

Nazaj na vse novice