05. 07. 2018

Sklepi 24. redne seje skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, d.d.

Kranj, 5. julij 2018 – Na 24. redni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., na kateri je bilo prisotnih 87, 67 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2017 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2017.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi celotnega bilančnega dobička v višini 2.418.286,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0, 14 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 26. julija 2018 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. julij 2018 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. 

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 so delničarji imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.

Delničarji so sprejeli tudi sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja od 6. julija do 31. decembra 2018.

Nazaj na vse novice