07. 07. 2017

Sklepi 23. redne seje skupščine delničarjev Elektro Gorenjska

Kranj, 7. julij 2017 – Na današnji 23. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil ter s poročilom o odkupu delnic v poslovnem letu 2016.  Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, izvolili so nove člane nadzornega sveta, prav tako so imenovali pooblaščenega revizorja. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini je bilo prisotnega 87,69 odstotkov zastopanega kapitala družbe.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi dela bilančnega dobička v višini 2.072.951,61 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 28. 7. 2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27. 7. 2017 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe.

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 28. 8. 2017, so delničarji izvolili nove člane nadzornega sveta (predstavnike kapitala), kot so bili predlagani. Novi člani nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., so: Franjo Curanović, Andrej Koprivec, mag. Tedo Djekanović in mag. Samo Logar.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 so delničarji imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.

Nazaj na vse novice