23. 08. 2016

Sklepi 22. redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Gorenjska

Kranj, 23. avgust 2016 – Na današnji 22. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2015, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Delničarji so upravo pooblastili tudi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Na skupščini delničarjev Elektra Gorenjska, na kateri je bilo prisotnega 89,69 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2015 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2015.


Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 2.800.345,76 EUR in ki se v obliki dividend v celoti razdeli med delničarje. Bruto dividenda na delnico znaša 0,16199 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v KDD.


Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. 
Na skupščini so sprejeli nov statut družbe ter revizorsko družbo KPMG, Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., imenovali za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2016.


Delničarji so sprejeli sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja. Društvo Mali delničarji Slovenije, G. I. Dakota Investments Limited in Ampelus Holding Limited so k tej točki napovedali izpodbojne tožbe.

Nazaj na vse novice