08. 07. 2015

Sklepi 21. redne seje skupščine Elektra Gorenjska, d. d.

Kranj, 8. julij 2015 - Na današnji 21. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnimi poročili družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2014, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Gorenjska, kjer je bilo prisotno 87,29 odstotka zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2014 in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2014.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička. Pri tej točki je bil podan nasprotni predlog, ki ni bil izglasovan. Delničarji so sprejeli sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, in sicer, da se bilančni dobiček v višini 2.074.365,12  EUR razdeli med delničarje v obliki dividend. Preostanek bilančnega dobička v višini 90.790,86 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v KDD. Delničar G. I. Dakota Investments Limited je k tej točki napovedal izpodbojno tožbo.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. 

Delničarji so potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom, prav tako so potrdili imenovanje revizorske družbe ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2015.

Delničarji so se seznanili tudi s procesom združevanja prodajnih hčerinskih družb Elektra Gorenjska, d. d., in Elektra Celje, d. d., ter z novima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu.

Nazaj na vse novice