Vizija, poslanstvo in vrednote podjetja

Vizija

Vsem prebivalcem in gospodarstvu na našem distribucijskem območju zagotavljamo najkakovostnejšo oskrbo z električno energijo v Republiki Sloveniji. Smo družba z lastno koncesijo za distribucijo električne energije. Zagotavljamo zadostna sredstva za poslovanje, za letno obnavljanje vsaj 3 % elektroenergetske infrastrukture in njeno širitev najmanj v obsegu 1 % letno. Z vplivanjem na regulatorno okolje (oblikovanje cenika storitev …) in z razvojem dodatnih tržnih dejavnosti v okviru Skupine Elektro Gorenjska, si prizadevamo za primerno donosnost za vse delničarje.

Poslanstvo

Za vse enakopraven in zanesljiv dostop do električne energije z nadstandardno uporabniško izkušnjo.

Vrednote podjetja

ZNANJE IN SODELOVANJE (S sodelavci in partnerji delimo znanje, izkušnje ter pozitivno energijo)

ODLIČNOST IN STROKOVNOST (Smo ciljno usmerjeni)

PRIJAZNOST IN ODPRTOST (Vzdržujemo prijateljstvo in družabnost)

KAKOVOST IN ZAUPANJE (Strankam vzbujamo zaupanje)

ODGOVORNOST IN SKRBNOST (Prevzemamo odgovornost)

PODJETNIŠKA INOVATIVNOST (Izvajamo storitve in procese v skladu s tržnimi trendi)