20. 06. 2024

Skupina Elektro Gorenjska v letu 2023 poslovala bistveno bolje kot pretekla leta, leto 2024 v znamenju nove trajnostne strategije

Sklepi 31. redne seje skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Skupina Elektro Gorenjska v letu 2023 poslovala bistveno bolje kot pretekla leta,  leto 2024 v znamenju nove trajnostne strategije

Na 31. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d.,  ki je potekala danes, 20. junija 2024, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2023 ter odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2023. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. V primerjavi z letom 2022 je Skupina beležila izboljšanje poslovanja. Nadaljevala se je visoka intenziteta razvojnih aktivnosti. Okrepila so se vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje. Na podlagi odličnih rezultatov, doseženih v okviru merjenja zavzetosti zaposlenih in organizacijske klime, je Skupina Elektro Gorenjska pridobila certifikat in naziv Izjemna organizacija. V letu 2023 je prejela tudi kristalno plaketo zlate bonitetne odličnosti.

Na 31. redni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, ki je potekala na sedežu družbe, je bilo prisotno 85,62 odstotkov zastopanega kapitala družbe. Delničarji so se seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2023, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Odločali so tudi o uporabi bilančnega dobička družbe v višini 1.554.612,75 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,09 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 26. 7. 2024 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. 7. 2024 kot delničarji vpisani v delniško knjigo.

Stabilizacija poslovanja, krepitev investicij

Po visokem upadu prihodkov in negativnem poslovanju, ki ga je družba Elektro Gorenjska beležila v letu 2022 kot posledico Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, se je njeno poslovanje v letu 2023 ponovno stabiliziralo. Vse družbe v Skupini Elektro Gorenjska so poslovno leto 2023 zaključile s pozitivnim izidom. Skupina Elektro Gorenjska je tako v letu 2023 poslovala bistveno bolje kot v preteklih obdobjih.

Družba Elektro Gorenjska je ustvarila 46,6 milijonov EUR poslovnih prihodkov, skupaj je ustvarila čisti dobiček v višini 5,386 milijonov EUR. Po omrežju Elektra Gorenjska se je v letu 2023 distribuiralo 1.151 GWh električne energije. Povečala se je proizvodnja elektrike; hčerinska družba Gorenjske elektrarne je v svojih proizvodnih enotah proizvedla in prodala 49.789 MWh električne energije, kar je 18,3 odstotkov več kot v letu 2022.

Investicije Skupine Elektro Gorenjska so v letu 2023 znašale 29 mio EUR, od tega investicije družbe Elektro Gorenjska 23,2 mio EUR, investicije Gorenjskih elektrarn pa 5,8 mio EUR. V luči zelenega prehoda Skupina Elektro Gorenjska v zadnjih letih občutno krepi obseg zelenih investicij. V letu 2023 tako kar 16,1 milijonov EUR investicij družbe Elektro Gorenjska in 5,6 milijonov EUR družbe Gorenjske elektrarne predstavljajo tako imenovane zelene investicije.

Predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon je poudaril, da je rezultat poslovanja preteklega leta skladen s pričakovanji. Izrazil je zadovoljstvo glede načrtovanih vlaganj v omrežje ter osvetlil načrte za prihodnost: »V začetku letošnjega leta je nadzorni svet potrdil novo Strategijo trajnostnega razvoja družbe Elektro Gorenjska, d. d., za obdobje 2024 do 2028. Naša ključna in osrednja dejavnost bo zagotavljati Gorenjski stabilno in zanesljivo oskrbo z elektriko. Da bomo to dosegli, v središče naše pozornosti postavljamo razvoj in vzdrževanje zanesljivega omrežja. Pri tem bomo velik poudarek namenili digitalizaciji, uvajanju sodobnih tehnologij in inovativnih energetskih rešitev ter razvoju kadrov.«

Letno poročilo Skupine in družbe Elektro Gorenjska za leto 2023 je dosegljivo tukaj.

Nazaj na vse novice

Več novic