24. 08. 2023

Interventni zakon v letu 2022 vplival na poslovanje Skupine Elektro Gorenjska

Sklepi 30. redne skupščine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Interventni zakon v letu 2022 vplival na poslovanje Skupine Elektro Gorenjska

Kranj, 24. avgust 2023 – Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov (interventni zakon) je v letu 2022 Skupini Elektro Gorenjska onemogočil nadaljevanje pozitivnega trenda rasti in omejil izvajanje prepotrebnih naložbenih načrtov. Družba Elektro Gorenjska, d. d., je poslovno leto 2022 tako zaključila z negativnim rezultatom, hčerinska družba Gorenjske elektrarne je izkazala pozitivno poslovanje. 

Na današnji, 30. redni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, ki je potekala na sedežu družbe, je bilo prisotno 85,75 odstotkov zastopanega kapitala družbe. Delničarji so se seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2022 ter z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za opravljeno delo v poslovnem letu 2022. Delničarji so se seznanili z novimi člani nadzornega sveta iz vrst kapitala in zaposlenih.

Poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska

Elektro Gorenjska, d. d., je leto 2022 zaključil s čisto izgubo v znesku 1,9 mio evrov. Družba je za preteklo leto sicer načrtovala 6,9 milijonov evrov čistega dobička, predhodno leto je zaključila z 8,2 mio evrov čistega dobička. Glavni razlog za bistveno slabši rezultat v primerjavi z načrtovanim za leto 2022 oziroma doseženim v letu 2021 je znižanje prihodkov družbe zaradi uveljavitve Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov (interventni zakon). Na osnovi navedenega zakona so se tarifne postavke elektrooperaterjev za čas od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022 znižale na nič. Zaradi znižanja omrežnine, ki je s tem nastal, se je znižala priznana stopnja donosnosti elektrooperaterjev. Za družbo Elektro Gorenjska, d. d., je to pomenilo zmanjšanje prihodkov za 9,9 mio evrov in posledično negativen rezultat poslovanja.

Elektro Gorenjska je tako v letu 2022 za investicije v elektroenergetsko omrežje namenil 14,8 mio evrov, nadaljeval je tudi s krepitvijo razvojne usmerjenosti, saj sodeluje v več kot osmih razvojnih projektih v Sloveniji in tujini. Več o projektih je na voljo TU. Elektro Gorenjska je nadaljeval tudi z zagotavljanjem visoke kakovosti in zanesljivosti omrežja. V letu 2022 je dosegel najboljše kazalnike kakovosti oskrbe. Delež izgub v omrežju je v letu 2022 znašal 3,54 %, kar je najnižja vrednost do sedaj.

Gorenjske elektrarne so v letu 2022 zabeležile bistveno izboljšanje poslovanja v primerjavi z načrtovanim in tudi poslovanjem v letu 2021. Dosegle so čisti dobiček v višini 2,3 mio evrov, kar je za 1,2 mio evrov bolje od načrta in za 1,3 mio evrov bolje kot v predhodnem letu. Ključni razlogi za boljši rezultat so višji prihodki od prodaje električne energije in višji prihodki od tržnih projektov. 

Nova strategija Skupine Elektro Gorenjska od leta 2022 do leta 2026

Skupina Elektro Gorenjska je v lanskem letu sprejela novo poslovno strategijo za obdobje od leta 2022 do leta 2026. Vizija Skupine je postati pomembna energetsko-tehnološka (Entech) skupina z vrhunskimi kadri in sodobno organiziranostjo, ki se osredotoča na napreden distribucijski sistem, proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in učinkovito rabo energijo. S podjetji, gospodinjstvi in lokalnimi skupnostmi bo na družbeno odgovoren način soustvarjala energijo prihodnosti.

Dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Skupine Elektro Gorenjska je ob predstavitvi poslovanja Skupine poudaril: »Leto 2022 je bilo zaradi nenačrtovanih zunanjih dejavnikov za Skupino Elektro Gorenjska izjemno zahtevno. S prilagoditvijo našega delovanja smo navkljub oteženim okoliščinam ostali zvesti naši obljubi, da Gorenjski zagotavljamo najbolj zanesljivo in robustno elektrodistribucijsko omrežje v Sloveniji. Veseli me, da smo v lanskem letu dodatno izboljšali kazalnike kakovosti oskrbe našega omrežja ter nadaljevali z naložbenimi, razvojnimi in inovativnimi aktivnostmi.«

 

 

Nazaj na vse novice

Več novic