23. 06. 2020

Sklepi 27. redne seje skupčine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Sklepi 27. redne seje skupčine delničarjev Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 23. junij 2020 – Na 27. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., na katerem je bilo prisotnih 85,22 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2019. Odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, seznanili so se s prejemki uprave in nadzornega sveta, potrdili so spremembe statuta družbe, prav tako so sprejeli nov Poslovnik skupščine.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička v višini 2.418.286,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,14 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 23. julija 2020 tistim delničarjem, ki bodo na dan 22. julij 2020 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Seznanili so se s posledicami epidemije koronavirusa v energetiki, s prejemki nadzornega sveta v času epidemije COVID - 19, prav tako so se seznanili o celovitem energetskem in podnebnem načrtu in pomenu distribucijskih podjetij v njem.

Družbo BDO Revizija, d.o.o. so imenovali za pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo na naslednji povezavi.

Nazaj na vse novice

Več novic