27. 06. 2019

Sklepi 25. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 27. junij 2019 – Na današnji 25. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018, prav tako s poročilom o odkupu delnic v poslovnem letu 2018. Odločali so tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na 25. redni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, na kateri je bilo prisotnih 85,7 odstotkov zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2018 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2018.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi celotnega bilančnega dobička v višini 2.591.021,25 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,15 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 26. julija 2019 tistim delničarjem, ki bodo na dan 25. julij 2019 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 so delničarji imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.

Uspešno poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2018

Za družbo Elektro Gorenjska je leto 2018 najuspešnejše leto doslej, saj so zabeležili smo kar 8,149 milijonov EUR čistega dobička. Le ta raste iz leta v leto in je rezultat konstantnih vlaganj in stroškovne učinkovitosti poslovanja družbe. Čisti prihodki od prodaje so bili ustvarjeni v višini 33,8 milijonov EUR, dobiček pred obdavčitvijo pa je bil izkazan kar v višini 9,2 milijonov EUR. V primerjavi z letom 2017 se je odjem električne energije povečal za 4,1 %, skupaj so uporabnikom na Gorenjskem zagotovili kar 1.149 GWh električne energije. Realizirali so naložbe v vrednosti 17,7 milijonov EUR. Avgusta 2018 je družba sprejela novo Strategijo Skupine 2018-2022 in skladno z novo strategijo v leto 2019 vstopila s prenovljeno grafično podobo družb v Skupini Elektro Gorenjska, oblikovala je tudi enotno podobo družb, in sicer Skupina Elektro Gorenjska. Skupino sestavljajo podjetja Elektro Gorenjska, Gorenjske elektarne in GEK Vzdrževanje. – Skupina Elektro Gorenjska. Nov logotip ponazarja enotnost vseh družb v Skupini. Ohranja preteklost, stabilnost in zanesljivost. Narekuje nove trende in povezanost družb med seboj. Ponazarja vizijo Skupine, ki se glasi: Z elektriko povezujemo Gorenjsko.

Predsednik uprave, dr. Ivan Šmon, je izrazil veliko zadovoljstvo s poslovanjem družbe. »Poslovanje ni bilo še nikoli tako uspešno kot doslej,« je komentiral preteklo leto. »Vrednost naložb v letu 2018 je znašala 17,7 milijonov EUR. Družba je bila najbolj dejavna pri projektiranju in gradnji 110 kV objektov. Uradno smo predali svojemu namenu energetski objekt - razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Radovljica, prav tako smo v omrežje vključili nov energetski objekt – razdelilno postajo (RP) Brnik, ki bo omogočil razvoj nastajajoče industriske cone ob letališču Jožeta Pučnika. V letu 2018 smo pridobili zeleno luč za izgradnjo dvosistemskega daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik – Visoko. Investitorja sta Elektro Gorenjska in Elektro Ljubljana. Za projekt, ki bo predvidoma zaključen leta 2021, ocenjujemo, da bomo v letu 2019 prejeli gradbeno dovoljenje. Nadaljujemo naložbe v sistem naprednega merjenja. Do konca leta 2018 je bilo v sistem vključenih že 56% naprednih števcev električne energije.«

V nadaljevanju je predsednik uprave delničarjem spregovoril tudi o velikih izzivih, ki jih za distribucijsko omrežje prinaša prehod v nizkoogljično družbo. »Če želimo na omrežje priklopiti veliko število novih porabnikov, kot so električna vozila, toplotne črpalke in razpršeni obnovljivi viri energije, moramo poleg uvajanja naprednih sistemov, ki bodo omogočali razvoj trga prožnosti in lokalnega shranjevanja električne energije, razmišljati predvsem o temeljiti krepitvi omrežja. Za kaj takega potrebujemo veliko več sredstev, kot nam jih namenja sedanji regulatorni okvir. Trenutna analiza potencialnih scenarijev, ki se proučujejo v okviru priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta kaže, da bo v distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska poleg predvidenih 15 mio EUR potrebno vsako leto dodatno investirati od 20 do 40 mio EUR.

Nazaj na vse novice

Več novic