07. 07. 2017

Sklepi 23. redne seje skupščine delničarjev Elektro Gorenjska

Kranj, 7. julij 2017 – Na današnji 23. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2016, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil ter s poročilom o odkupu delnic v poslovnem letu 2016.  Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, izvolili so nove člane nadzornega sveta, prav tako so imenovali pooblaščenega revizorja. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini je bilo prisotnega 87,69 odstotkov zastopanega kapitala družbe.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi dela bilančnega dobička v višini 2.072.951,61 EUR za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane 28. 7. 2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 27. 7. 2017 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe.

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 28. 8. 2017, so delničarji izvolili nove člane nadzornega sveta (predstavnike kapitala), kot so bili predlagani. Novi člani nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., so: Franjo Curanović, Andrej Koprivec, mag. Tedo Djekanović in mag. Samo Logar.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 so delničarji imenovali družbo BDO Revizija, d.o.o.

Nazaj na vse novice

Več novic