02. 07. 2014

Sklepi 20. redne seje skupščine Elektra Gorenjska, d. d.

Kranj, 2. julij 2014 - Na današnji 20. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnimi poročili družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2013, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na skupščini delničarjev Elektra Gorenjska, kjer je bilo prisotno 88 odstotka zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2013 in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2013. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Družba Elektro Gorenjska je v letu 2013 dosegla vse poslovne cilje, prejela je tudi Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost oziroma najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička in sprejeli sklep, da se bilančni dobiček višini 1.384.165,68 EUR razdeli med delničarje v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v KDD.

Delničarji so potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom, prav tako so potrdili imenovanje revizorske družbe DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2014. Delničarji so potrdili zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.

Nazaj na vse novice

Več novic