01. 07. 2013

Sklepi 18. redne seje skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Kranj, 1. julij 2013 - Na današnji 18. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., so se delničarji seznanili z letnimi poročili družbe in skupine Elektro Gorenjska za leto 2012, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Podelili so tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.


Na skupščini delničarjev Elektra Gorenjska, kjer je bilo prisotno 89,51 odstotka zastopanega kapitala družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Gorenjska za leto 2012 in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2012.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Družba Elektro Gorenjska je v letu 2012 dosegla vse poslovne cilje, prejela pa je tudi Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost oziroma najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Nagrado je do sedaj prejelo zgolj 11 slovenskih družb.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2012 znašal 1.384.165,68 EUR. Sprejeli so sklep, da se dobiček razdeli med delničarje v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 EUR na delnico. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki so bili na dan zasedanja skupščine vpisani v KDD.

Nazaj na vse novice

Več novic